عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گیری از گزارش حسابرسان:

در این شیوه برای تمیز و شناسایی شرکت‌هایی که دارای تداوم فعالیت هستند از شرکت‌هایی که قادر به تداوم فعالیت نیستند، به گزارش حسابرسی صادر شده در مورد آن شرکت‌ها رجوع می گردد، بدین مفهوم که هرگاه به واسطه وجود بند شرطی در باره ابهام اساسی در باره تداوم فعالیت شرکت، گزارش حسابرسی شرکت، مشروط یا مردود شده باشد آن شرکت را جزو شرکت‌های بدون تداوم فعالیت محسوب کرده و سایر شرکت‌هایی که در گزارش حسابرسیشان تصریح‌ای به موضوع ابهام تداوم فعالیت نشده باشد جزو شرکت‌های دارای تداوم فعالیت به شمار می رود.

از مزایای این روش، شناسایی آسان شرکت‌های دارای تداوم فعالیت از شرکت‌های فاقد تداوم فعالیت می باشد و از محاسن دیگر آن، دقت بطور نسبی بیشتر آن  در مقایسه با روش ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گیری از مقررات قانون تجارت می‌باشد( به واسطه اینکه در ماده 141 قانون تجارت بطور صرف علت ورشکستگی را به بیشتر بودن زیان انباشته شرکت از نصف سرمایه شرکت منتسب داشته و سایر عوامل و عوامل را درنظر نگرفته می باشد).

برای روشن شدن نحوه ارزیابی تداوم فعالیت شرکت‌ها توسط حسابرسان حین رسیدگی به حساب‌های آنها و مسئولیت حسابرسان در این مورد، حین برخورد با شواهدی که ابهام در باره تداوم فعالیت شرکت‌ها در آنها ایجاد می کند لازم می باشد استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت را مطالعه کنیم.

 

15-1-2  استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت

کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی از طریق انتشار بیانیه‌هایی، ضوابط و چارچوب‌هایی را برای رسیدگی حسابرسان به مباحث تداوم فعالیت مؤسسات تعیین نموده می باشد که بر اساس استانداردهای حسابرسی شماره 59  (استاندار77)،  64 (استاندارد64) و 77 استاندارد (71)، این ضوابط به تبیین زیر مطرح می گردد:

بایستی توجه داشت که حسابرس هیچ مسئولیتی را در قبال پیش‌بینی شرایط و رویدادهای آتی مؤسسه ندارد به گونه‌ای که حتی ممکن می باشد بعد از صدور گزارش حسابرسی (که تصریح‌ای نیز به شک و تردید نسبت به تداوم فعالیت مؤسسه ندارد)، مؤسسه به فعالیت خود خاتمه دهد. البته این وضعیت خود به خود نشانه‌ای از عدم اجرای صحیح عملیات حسابرسی نیست.

از طرف دیگر عنوان نشدن شک و تردید اساسی نسبت به تداوم فعالیت در گزارش حسابرس نباید اینگونه تلقی گردد که واحد اقتصادی بطور حتم همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

نسبت‌های مالی به عنوان داده‌هایی در مدل‌های آماری پیشرفته برای پیش‌بینی انواع رویدادهای تجاری و وضعیت مالی و سایر مشخصات واحدهای تجاری بکار رفته‌اند. اما تمرکز اصلی بر روی آزمون مدل‌های آماری (اساساً چند متغیره) بود که ورشکستگی مؤسسات تجاری را با کاربرد نسبت‌های مالی پیش‌بینی می نمود که این کارها بر مبنای کار ابتدایی بیور و آلتمن انجام می‌گردید (آلتمن, 1996: ص 609-589) [1].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Altman, E.I ,1996,589-609

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری