عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

– عملکرد

1-5-2-  مقدمه

“اصطلاحی در مدیریت هست که می گوید اگر بتوانید چیزی را اندازه بگیرید می توانید آن را مدیریت کنید، ارزیابی نه تنها نشان می دهد که چه کارهایی طبق برنامه و اهداف پیش می رود بلکه همچنان نشان می دهد در چه مواردی کار خوب پیش می رود پس می توان بر اساس آنها به موفقیت های جدی دست پیدا نمود” (اولیاء و همکاران، 1386،  122)3.

 

مقدمه بالا لزوم در نظر داشتن مقوله ارزیابی عملکرد را عیان می سازد. امروزه سازمانها در محیط پرتلاطم رقابت و پیشرفت احتیاج بیشتری به این نکته دارند که نقاط ضعف و قوتشان چیست و فاصله وضعیت کنونی آن ها با اهداف از پیش تعیین شده چه اندازه می باشد.

جهت آگاهی از فاصله مذکور نیاز به ارزیابی عملکرد و فعالیت انجام شده می باشد. به گونه کلی در بعد سازمانی، ارزیابی عملکرد معمولاً متوازن با تاثیر فعالیتهاست. مقصود از تاثیر اندازه دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگیهای کارآمد فعالیتها و عملیات می باشد(طبرسا، —-، 3).

جهت اندازه گیری عملکرد از شاخص و استانداردها بهره گیری می گردد، شاخص عددی می باشد که از ترکیب یک یا چند اندازه بدست می آید. به گونه کلی مدلهای مهم ارزیابی عملکرد شامل موارد ذیل
می گردد:

ارزیابی مالی شرکتها

ارزیابی بهره وری شرکتها

مدلهای تاثیر

مدلهای تعالی سازمانی

مدل ارزیابی عملکرد متوازن

با در نظر داشتن اینکه مقصود از عملکرد در پژوهش حاضر عملکرد مالی شرکتها می باشد در نتیجه به گونه اختصار به مطالعه و تبیین مدلها و شاخصهای ارزیابی مالی شرکتها می پردازیم.

وقتی صحبت از ارزیابی عملکرد شرکتها به اقدام می آید بیشترنگاههابه روی عملکرد مالی شرکت منعطف می گردد.  به گونه کلی ابزارهای اصلی جهت تجزیه و تحلیل مالی، اکثراً چهار ابزار می باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1 اهداف پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش کمک به تدوین استانداردهای افشا در ایران باتوجه به ویژگیهای نسبت فعالیت شرکتها می‌باشد زیرا اگر بین نسبتهایی که در بالا تصریح گردید با افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط سیستماتیک وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت در اندازه افشا در صورتهای مالی سالانه، ناشی از تفاوت در نسبتهای فعالیت (شاخصهای بکارگیری داراییها) شرکتها می باشد. از این رو در تدوین استانداردهای حسابداری بایستی افشا  لحاظ گردد. از طرفی بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی تمایل دارند به اطلاعات صورتهای مالی بنا بر اصل افشا یعنی حداقل افشاهای مورد نیاز (افشای کافی) دسترسی داشته باشند. چه معیاری می‌تواند مبنای اندازه افشای کافی در صورتهای مالی باشد؟ آیا متغیرهای مختلف برای برآورد سطح افشا توانایی یکسانی دارند؟ و آیا یکی از آنها نسبت به سایر متغیرها برتری فاحشی دارد؟

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته در این پژوهش 4 هدف اصلی را در نظر گرفته‌ایم که به تبیین ذیل‌اند:

  • آیا نسبت فروش به سرمایه در گردش با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به داراییهای ثابت با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به کل داراییها با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری