عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری:

بر اساس این روش سرمایه فکری یک شرکت متنمودار از سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری می باشد و نقاط تلاقی آنها با هم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان می دهد . ترکیب سرمایه انسانی و مشتری منجر به روابط افراد و نزدیکی آنها با مشتریان و بکار گیری خلاقیت های آنها جهت پاسخگویی به نیازهای خاص مشتریان می گردد. ترکیبی سرمایه ساختاری و مشتری منعکس کننده توانایی شرکت در انتقال نامهای تجاری به مشتریان می باشد و به کیفیت ارزشی که مشتریان بنام تجاری شرکت می دهند مرتبط می باشد.

ترکیب سرمایه انسانی و ساختاری در فرایند دانش نهفته می باشد بعنوان مثال ، می توان به اشتراک در بهره گیری از دانش و یا انتشار ان تصریح نمود. این روش قادر به اندازه گیری پولی سه جزء یاد شده بوده و ابزار مناسی را جهت ارزیابی ، مدیریت و مقایسه عملکرد شرکت ها در طول زمان به مدیران ارائه می نماید. جهت سنجش و ارزش گذاری مالی سرمایه های فکری ، مراحل زیر پیشنهاد می گردد:

گام 1– تعیین سرمایه فکری مشهود:

ارزش بازار = ارزش ملموس + ارزش ناملموس

ارزش بازار = ارزش دفتری+ ارزش سرمایه فکری مشهود

ارزش بازاری قابل دسترس = ارزش بازار + فرسایش سرمایه فکری

ارزش بازاری قابل دسترس = سرمایه ملموس + (سرمایه فکری مشهود + فرسایش سرمایه فکری)

گام 2- شناسایی اجزای مرتبط با سرمایه فکری

گام 3- تخصیص اوزان مناسب با اجزای سرمایه فکری بر اساس تجربه و شناخت آنها

گام 4 – تعدیل ضرایب هم بستگی

گام 5 –ارزش گذاری

 

12-1-4-2) مدل مدیریت سرمایه فکری

زمانی که از سنجش و اندازه گیری صحبت می کنیم ، آغاز ضروری می باشد تا منابع غیر ملموس و حیاتـی شرکت  که نیازمند نظارت مدیریت هستند را به مقصود نیل به اهداف استراتژیک یا برای ارتقای مزیت اصلی آنها شناسایی نموده و سپس بایستی اشخاص ثابتی که دارای اطلاعات مفیدی درمورد ارزش واقعی شرکت هستند را شناسایی نمود . فرآیند مدیریت سرمایه فکری دارای سه مرحله اساسی شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت این منابع می باشد که در ذیل به تشریح آن خواهیم پرداخت.

  • شناسایی

در این مرحله شرکت ها تمرکز خود را بر متغییر های ایجاد کننده ارزش فعلی شرکت قرار می دهند . در نهایت شبکه ای از منابع و فعالیت های ناملموسی که با اهداف استراتژیک شرکت مرتبط هستند به وجود می آید. همیشه مجموعه ای از منابع ناملموس اما حیاتی در شرکت ها هست که به حفظ و ارتقای مزیت رقابتی آنها و یا رسیدن آنها به اهداف استراتژیک کمک می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی پژوهش

الف- مطالعه  ارتباط میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[1] وهریک ازشاخصهای عملکرد مالی شرکت.

ج-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه ساختاری [2]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه فیزیکی [3]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه-مطالعه  اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی.

2-5-1)اهداف کاربردی پژوهش

مانند اهداف کاربردی پژوهش ، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعـان صورت های مـــالی شرکت می باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها ، اعتبار دهندگان ، شرکت های سرمایه گذاری و غیره گردد.

[1] – Human Capital Efficiency

[2]–  Structural Capital Efficiency

[3] -physical Capital Efficiency

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری