عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها

معیارهای اندازه گیری عملکرد را با در نظر داشتن مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم نمود. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با در نظر داشتن داده های حسابداری ارزیابی می گردد در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با در نظر داشتن قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد (شاملو،1389،ص13-12). معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:

سود[1] ، رشد سود[2]، سود تقسیمی[3]، جریان های نقدی[4]، سود هر سهم[5] و نسبت های مالی (شاملROA[6] ، ROE[7]، P/E[8]، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام[9] و نسبت Qتوبین[10]).

معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:

ارزش افزوده اقتصادی(EVA)[11]،ارزش افزوده بازار(MVA)[12] .

1-14-2 معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت ها

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم براطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند. معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری که اکثراٌ با بهره گیری از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[13] و نرخ بازده داراییها (ROA)[14] می باشند.

 سود

سود حسابداری عبارت از درآمدها منهای هزینه ها می باشد. در طول یکسال مالی شرکت با در نظر داشتن فعالیت هایی که انجام می دهد، درآمد تحصیل می کند. از طرفی شرکت برای تولید محصولات و ارائه خدمات مبالغی هزینه متحمل می گردد. در پایان سال مالی به مقصود تعیین عملکرد شرکت، درآمدها و هزینه های مربوطه با هم مطابقت داده می شوند تا معلوم گردد که شرکت در سال مالی مذکور چقدر سود تحصیل نموده می باشد. پس سود می تواند روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سود هر سهم(EPS)

 سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت. سود هر سهم ممکن می باشد بصورت سود سهام به سهامداران پرداخت گردد یا تمام آن مجدداً سرمایه گذاری گردد و یا اینکه قسمتی از آن سرمایه گذاری و قسمتی دیگر بعنوان سود بین سهامداران توزیع گردد. مهمترین مساله این می باشد که آیا اطلاعات سود هر سهم بایستی فقط اطلاعات تاریخی را منعکس نماید یا اطلاعات پیش بینی را نیز منعکس نماید؟ APB در بیانیه شماره 15 بر مفهوم پیش بینی تاکید می نماید، زیرا عقیده دارد که این اطلاعات برای تصمیمات سرمایه گذاری و مطالعه پتانسیل شرکت بمنظور اعطای اعتبار مفیدتر می باشد. البته اطلاعات گردش وجوه نقد و سایر اطلاعات مرتبط با توزیع سود احتمالی جهت تصمیمات سرمایه گذاری مهمتر از اطلاعات سود هر سهم می باشد، و در چنین مواردی تاکید بیشتر بایستی بر محاسبه سود نقدی هر سهم و کل سود توزیعی لازم، براساس پیش بینی باشد تا محاسبه و ارائه سود هر سهم. مانند ایرادات ارقام سوددهی[15] و منجمله EPS اینست که به تنهایی منعکس کننده اندازه ریسک نیستند، زیرا تغییرات بالقوه ای را که در هزینه سرمایه یک شرکت در ارتباط با تورم و تغییرات ریسک مالی و تجاری رخ می‌دهند، نادیده می گیرند

[1] .Profit

[2] .Profit Growth

[3] .Dividend

[4] .Cash Flows

[5] .Dividend

[6] .Return on Assets

[7] .Return on Equity

[8] .Price-To-Earning Ratio

[9] .Market-To-Book

[10]. Q-Toobin

[11] .Economic Value Added

[12] .Market Value Added

[13]. Return on Equity

[14] .Return on Assets

[15] .Earnings

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی: هدف ما در این پژوهش فراهم آوردن شواهد تازه ای در ارتباط با فرضیه علامت دهی سود تقسیمی بوسیله ارائه یک رویکرد جدید جهت آزمون فرضیه می باشد.

هدف ویژه: هدف پژوهش حاضر مطالعه و شناخت عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی می باشد. با اجرای این پژوهش می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران، مدیران مالی و دست اندرکاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر عوامل مرتبط با تغییرات سود و با اعمال سیاست های مناسب و مؤثر باعث رونق بازار سرمایه گردند.

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری