عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

قسمتی از متن پایان نامه :

1 فرضیات پژوهش

با در نظر داشتن مدل ارائه شده و سؤالات اساسی پژوهش و همچنین چارچوب نظری پژوهش فرضیات ذیل ارائه می گردد:

فرضیه اول:بین اندازه شرکت و بازده واقعی سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه دوم: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی سهام ارتباط معنی داری هست.

 

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات

بازده[1] سهام

مجموع بازده، حاصل از سود تقسیمی و تغییرات سهام در طی سال می باشد. در محاسبه بازده سهام فرض می کنیم که سود تقسیمی بین سهامداران به گونه یکنواخت توزیع شده می باشد (نوو،1376، ص36)[2].

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )

این نسبت از تقسیم ارزش دفتری سهام عادی شرکت بر ارزش بازار آن بدست می آید. این نسبت در واقع نشان دهنده %، قیمت دفتری نسبت به ارزش بازار می باشد؛ که ارزش دفتری سهام، از جمع حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شرکت بدست می آید و ارزش بازار سهم نیز از محاسبه ( تعداد سهام چاپ گردیده در دست سهامداران در پایان سال مالی در آخرین قیمت بازار) به دست آمده می باشد (همان منبع،ص 68)3.

اندازه شرکت[3]

برای تعیین اندازه شرکت می توان معیارهای مختلفی به کار برد؛ ارزش دارایی ها، اندازه فروش، ارزش بازار و. . . ، نمونه هایی از این قبیل که در این پژوهش ارزش بازار سهام (حاصل ضرب میانگین قیمت بازار سهم طی سال  ضرب در تعداد سهام شرکت در پایان دوره مالی) در نظر گرفته شده می باشد. چنانچه شرکت طی سال افزایش سرمایه داشته باشد یا سهام جایزه توزیع کرده باشد. قیمت بازار با در نظر داشتن اندازه افزایش سرمایه یا سود سهمی توزیع شده تعدیل و سپس میانگین قیمت به ریسک می آید. جهت کوچک کردن می توان از اعداد آن لگاریتم در مبنای اعداد طبیعی گرفته می گردد (بارتلی و پیر، 2005،ص 14)[4].

[1]. Return

[2]. Newo,1376,p36

[3]. Size

[4]. Bartholdy & Peare,2005,14

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1 اهداف پژوهش

با ذکر این مطلب که هر پژوهش برای دستیابی به هدف و مقصود خاص انجام می شود. اهداف این پژوهش بر مبنای دو طبقه بندی صفحه بعد ارائه می گردد:

1-5-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

2-5-1 هدف ویژه

هدف ویژه این پژوهش، مطالعه تاثیر بزرگ و کوچک بودن اندازه شرکت و همچنین تاثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و همچنین آزمون مدل فاما و فرنچ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

پایان نامه - تز - رشته حسابداری