مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

– چه اندازه از اطلاعات لازم می باشد افشا گردد؟

در پاسخ به این پرسش که “چه اندازه از اطلاعات لازم می باشد افشا گردد؟” تنها به خبرگی بهره گیری‌کننده از گزارشهای مالی بستگی دارد. نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی در این زمینه چنین می باشد:

“افشای اطلاعات بایستی برای کسانی که قدرت فهم فعالیتهای تجاری و اقتصادی را دارند و مایلند که این اطلاعات را با جدیت تمام مطالعه نمایند، قابل درک باشد(هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا،1978، 30)[1].

سطح افشای مالی، همچنین به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز بستگی دارد. در ادبیات حسابداری باتوجه به برداشت هر یک از نویسندگان از افشا، برحسب مورد به اصطلاحات افشای کافی [2] ، افشای مناسب [3] و افشای کامل [4]  تصریح شده می باشد. اما متداولترین نظریه از مفاهیم مزبور، “افشای کافی” می باشد که حاکی از “حداقل افشای مورد نیاز” می باشد و با عبارت منفی “صورتهای مالی نباید گمراه‌کننده باشد” هماهنگی دارد (عالی‌ور، 1365، ص3)[5].

افشای مناسب و کامل، مفاهیمی مثبت‌تر دارند. افشای مناسب بر این مبنای اخلاقی دلالت دارد که بایستی با کلیه بهره گیری‌کنندگان بالقوه در ارتباط با افشای اطلاعات مالی، یکسان برخورد گردد.

افشای کامل حاکی از ارائه کلیه اطلاعات مربوط، به گونه‌ای می باشد که صورتهای مالی تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری نشان دهد. بعضی معتقد به افشای کامل اطلاعات مالی می‌باشند حتی اگر احتمال داده گردد که به ارائه صورتهای مالی پیچیده منجر گردد. از طرف دیگر، بعضی نیز افشای کامل را به دلیل این که ممکن می باشد به مفهوم ارائه اطلاعات اضافی و غیر ضروری تعبیر گردد، نامناسب می‌دانند. البته این واقعیت را نباید صرف نظر کرد که ارائه اطلاعات بسیار زیاد از این جهت می‌تواند زیان‌آور باشد که اطلاعات اصلی و بااهمیت تحت‌الشعاع واقع شده و حتی پنهان گردد و درنتیجه تغییر صورتهای با مشکل مواجه گردد. به اظهار دیگر، اگر چه لازم می باشد صورتهای مالی بنحو کامل ارائه گردد اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و دارای ماهیتی بی‌اهمیت باشد، زیرا ممکن می باشد توجه بهره گیری‌کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم‌اهمیت معطوف و درنتیجه، رویدادها و عملیات بااهمیت نادیده گرفته گردد (هندریکسون،1993،853) [6].

به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه‌گذاران و سایرین بااهمیت می باشد، بایستی بنحو مناسب، کافی و کامل افشا گردد تا در تصمیم‌گیری آنان مفید واقع گردد. بطور کلی می‌توان گفت اگر حذف اطلاعات معینی باعث گردد که صورتهای مالی گمراه کننده گردد، افشای آن اطلاعات ضروری می باشد.در حالی که افشای اطلاعات برای تصمیم‌گیری صحیح و آگاهانه سرمایه‌گذاران و سایر گروهها تأثیر اساسی دارد، اما تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف نشان دهنده این واقعیت می باشد که واحدهای انتفاعی بدون فشار دولت و الزامات حرفه‌ای اصولاً تمایلی به افشای اطلاعات مالی بطور کامل را ندارند.

[1]  . FASB,1978,30

[2]  . Adequate Disclosure

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]  . Proper Disclosure

[4]  . Full Disclosure

[6]  . Hendrickson, 1993, p.853

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1 اهداف پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش کمک به تدوین استانداردهای افشا در ایران باتوجه به ویژگیهای نسبت فعالیت شرکتها می‌باشد زیرا اگر بین نسبتهایی که در بالا تصریح گردید با افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط سیستماتیک وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت در اندازه افشا در صورتهای مالی سالانه، ناشی از تفاوت در نسبتهای فعالیت (شاخصهای بکارگیری داراییها) شرکتها می باشد. از این رو در تدوین استانداردهای حسابداری بایستی افشا  لحاظ گردد. از طرفی بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی تمایل دارند به اطلاعات صورتهای مالی بنا بر اصل افشا یعنی حداقل افشاهای مورد نیاز (افشای کافی) دسترسی داشته باشند. چه معیاری می‌تواند مبنای اندازه افشای کافی در صورتهای مالی باشد؟ آیا متغیرهای مختلف برای برآورد سطح افشا توانایی یکسانی دارند؟ و آیا یکی از آنها نسبت به سایر متغیرها برتری فاحشی دارد؟

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته در این پژوهش 4 هدف اصلی را در نظر گرفته‌ایم که به تبیین ذیل‌اند:

  • آیا نسبت فروش به سرمایه در گردش با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به داراییهای ثابت با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به کل داراییها با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری