عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

. چهار چوب نظری پژوهش

تشریح و اظهار موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه ها و روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با محافظه کاری حسابداری تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط بر ورشکستگی و همچنین مدل های اندازه گیری آن ها اظهار شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش های مختلفی که در ارتباط با ابعاد مختلف موضوع پژوهش در داخل کشور انجام گرفته، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. فصل سوم، روش جمع آوری داده ها و در نهایت روش آزمون فرضیه ها تشریح گردیده می باشد. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل تداوم گرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهاد های پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهاد هایی در مورد پژوهش آتی ارائه شده می باشد.

فهرست منابع و ماخذ، چکیده انگلیسی و بعضی نتایج آماری که با بهره گیری از سری نرم افزاری به دست آمده اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده اند.

 

5-1. فرضیه های پژوهش

به مقصود پاسخ گویی به سوال های اصلی پژوهش و در پی آن مطالعه ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی فرضیه های پژوهش به تبیین زیر اظهار می گردد:

فرضیه اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دار این فرضیه به صورت فرضیه های فرضی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار، هست.

فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار هست.

فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار هست. این فرضیه به صورت فرضیه های فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار هست.

فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری