عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر)

این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده می باشد و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به وسیله رویه های از پیش تعیین شده حسابداری می باشد. این نوع محافظه کاری به محافظه کاری ترازنامه ای نیز معروف می باشد (رایان، 2006: ص525-511) [1]. تعریف فلتهام واوهلسون ،1995 تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه می باشد براساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین 2 یا چند روش گزارشگری هست آن روشی بایستی انتخاب گردد که کمترین اثر مطلوب برحقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون، 1995، صص731-689) [2]. همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و  منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می گردد (کیانگ، 2007، صص796-759) [3].

طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیه می گردد زیرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب ها کمتر از ارزش منصفانه شان گزارش می گردد.

 

6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری:

حال با در نظر داشتن اینکه محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده می باشد هر یک از انواع محافظه کاری با روش های گوناگون قابل سنجش می باشد که در ذیل به آن پرداخته می گردد.

 

1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. روش عدم تقارن زمانی سود: براساس معیار ارتباط سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمان هستند که آن تغییرات رخ می دهند خواه آن تغییرات شامل زیان ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجاییکه محافظه کاری پیش بینی می کند مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود می باشد بدین ترتیب انتظار براین می باشد که زیان های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (1997) با بهره گیری از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می کند پس عدم تقارن زمانی سود براساس ارتباط سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده می باشد. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام بهره گیری نمود و با بهره گیری از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی نمود پس هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی می باشد.
  2. روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان می باشد هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجز به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند در واقع در شرایط عدم اطمینان و برسر دو راهی ها، بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند (گیولی و هاین، 2000، صص320-287) [4]. انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط براقلام تعهدی اثر گذار می باشد و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد. از اقلام تعهدی نیر عملیاتی بهره گیری می گردد. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی بهره گیری می گردد که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری می باشد و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند. بهره گیری از این معیار مبتنی بر این فرض می باشد که سطح عدم اطمینان در ارتباط با اقلامی که غیر از عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح اطمینان در ارتباط با اقلامی می باشد که غیر از فعالیت های عادی شرکت محسوب می شوند (همان منبع).

[1].Rayan,2006,511-525

[2] . Feltham and Ohelson,1995,689-731

[3]. Rayan,2006,511-525

[4]. Givoly and Hayn ,2000,287-320

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری