عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روس و همکارانش[1](1997)

“روس” و همکارانش نیز سرمایه فکری را به سه سرمایه انسانی شامل شایستگی ،طرز فکر و چابکی یا زیرکی فکری و سرمایه ساختاری شامل همه ساختارها و فرایند ها و مالکیت معنوی سازمانی و دارایی های فرهنگی و سرمایه ارتباطی شامل روابط با ذینفعان داخلی و خارجی یک شرکت تقسیم می کند اما بعدا “روس” یک جزء سرمایه دیگری را بنام سرمایه بهبود و بازسازی را به طبقه بندی خود افزود که این سرمایه شامل حق اختراعات جدید و کوشش های آموزشی می باشد(بونتیس ،2000،ص25)[2].

 

3-3-2) بونتیس (1998)

“بونتیس” آغاز به سه نوع سرمایه انسانی ، ساختاری ، مشتری تصریح نمود و در سال 2000 طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی عوض کرد.مقصود از سرمایه انسانی سطح دانش فردی می باشد که کارکنان یک سازمان دارای آن می باشند که این دانش معمولا بصورت ضمنی می باشد.مقصود از سرمایه ساختاری کلیه دارایی های غیر انسانی یا قابلیت های سازمانی می باشد که برای برآورد شدن نیازهای بازار مورد بهره گیری قرار می گیرد و مقصود از سرمایه ارتباطی کلیه دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتریان ،عرضه کنندگان ، مجامع علمی و غیره می باشد که به عقیده ایشان مهمترین جزء یک سرمایه ارتباطی ، سرمایه مشتری می باشد بخاطر اینکه موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتری آن می باشد و مقصود از مالکیت معنوی ، آن قسمت از دارایی های نامشهود می باشد که براساس قانون مورد طرفداری و شناسایی قرار گرفته می باشد مانند کپی رایت ، حق اختراع و حق امتیاز(همان منبع،ص26)4.

به عقیده “بونتیس”در بین این سرمایه های فکری ، سرمایه انسانی مهم می باشد به خاطر اینکه منبع نوآوری و بازسازی استراتژیک می باشد که از یک جلسه طوفانی فکری یا یک رویا پردازی در اداره و یا کنارگذاشتن فیلهای قدیمی توسط کارکنان ویا ازطریق بهبود مهارتهای شخصی وغیره حاصل می گردد.

[1] -Roos,1997

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] -Bontis,2000,p25

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی پژوهش

الف- مطالعه  ارتباط میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[1] وهریک ازشاخصهای عملکرد مالی شرکت.

ج-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه ساختاری [2]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه فیزیکی [3]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه-مطالعه  اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی.

2-5-1)اهداف کاربردی پژوهش

مانند اهداف کاربردی پژوهش ، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعـان صورت های مـــالی شرکت می باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها ، اعتبار دهندگان ، شرکت های سرمایه گذاری و غیره گردد.

[1] – Human Capital Efficiency

[2]–  Structural Capital Efficiency

[3] -physical Capital Efficiency

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری