تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

رویکرد بازار سرمایه

در ارتباط با آثار بالقوه ارقام سود بر بورس اوراق بهادار، تحقیقات بسیار گسترده و متنوعی انجام شده می باشد. یافته های اصلی این تحقیقات بسیار جالب توجه و موجب انقلاب فکری در حسابداری شده، اگرچه تاکنون آثار عملی نداشته می باشد.

مشاهدات مستقیم و غیر مستقیم این گونه تحقیقات پیشنهاد می کند که سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پیش بینی شده، اثر مستقیم بر قیمت بازار سهام دارد و مورد درخواست سرمایه گذاران می باشد اگرچه فرضیه بازار کارآمد متضمن عدم امکان انتفاع اشخاص بر اثر داشتن این اطلاعات می باشد.

اولین نظاره درمورد ارتباط سود حسابداری با قیمت اوراق بهادار توسط آقایان بال و براون[1] ارائه گردید. نتایج این پژوهش یعنی نوسان قیمت اوراق بهادار همسو با نوسان سود حسابداری، از آن وقت تاکنون بارها در تحقیقات مختلف تایید شده می باشد.

به اظهار دیگر، رفتار بازار سرمایه به مثابه این می باشد که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد. همبستگی بین سود حسابداری و قیمت اوراق بهادار کامل نیست. دلیل اول برای فقدان همبستگی کامل، بکارگیری طیف وسیعی از اطلاعات در مقایسه با سود حسابداری توسط بازار سرمایه می باشد. دلیل دیگر برای نبود همبستگی کامل این می باشد که نوسانات سود حسابداری بعضا به دلیل روشها و قواعد حسابداری می باشد که آثار اقتصادی فوری را در بر ندارد.(همان منبع،ص191- 178)1

 

5-2  مفهوم سود جامع در گزارشهای مالی

گزارش دهی مالی و حسابداری، تأثیر حیاتی و مهمی را در بازار سرمایه کارا اعمال می کنند. هدف حسابداری و گزارش دهی مالی، رفع نیازهای اطلاعاتی گروه بهره گیری کنندگان از اطلاعات مالی، در جهت قضاوت و اتخاذ تصمیماتی آگاهانه از سوی آنها می باشد. لذا شالوده و اساس احساس نیاز به دریافت چنین اطلاعاتی”تصمیم گیری”بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی می باشد. مطابق باSFAC  گزارش دهی مالی بایستی اطلاعاتی را فراهم کند که برای سرمایه گذاران بالقوه، اعتبار دهندگان و دیگر بهره گیری کنندگان در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و اعتبار دهی به نمودار عقلایی، مفید باشد.

مفهوم جامع سود که در برگیرنده تمام اقلام تشکیل دهنده سود به گونه وسیع می باشد به صورت زیر تعریف می گردد:

“سود جامع عبارت می باشد از تغییر حقوق صاحبان سرمایه (خالص دارایی ها) واحد انتفاعی در یک دوره در نتیجه وقوع  معاملات و سایر رویدادها و شرایط ، به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه- گذاری صاحبان سرمایه و دارایی های توزیع شده بین آنها”(غلامی ،1389،ص32)1.

 

6-2 سود حسابداری

سود حسابداری عبارت می باشد از مازاد درآمدها نسبت به هزینه ها در یک دوره حسابداری معین، که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام ناشی از فعالیت های انتفاعی مستمر واحد تجاری، عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری از منبعی غیر از صاحبان سهام می باشد (عزیز عالی ور،1381،ص25)2.

[1] Ball  and  Brown

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی: هدف ما در این پژوهش فراهم آوردن شواهد تازه ای در ارتباط با فرضیه علامت دهی سود تقسیمی بوسیله ارائه یک رویکرد جدید جهت آزمون فرضیه می باشد.

هدف ویژه: هدف پژوهش حاضر مطالعه و شناخت عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی می باشد. با اجرای این پژوهش می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران، مدیران مالی و دست اندرکاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر عوامل مرتبط با تغییرات سود و با اعمال سیاست های مناسب و مؤثر باعث رونق بازار سرمایه گردند.

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری