مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) تعاریف مختلف سرمایه فکری

دررابطه با سرمایه فکری تعاریف مختلفی ارائه شده می باشد که درادامه به بعضی ازآنها تصریح خواهد گردید:

1)” بونتیس [1]” (1996) سرمایه فکری یک چیز فرار و گریزان می باشد اما زمانیکه کشف شده و مورد بهره گیری قرار گیرد سازمان را قادر می سازد تا با یک منبع جدید در محیط رقابت کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) ” دریک و کول[2] ” (1999)سرمایه فکری یک جریان دانش در درون یک شرکت می باشد.

3) ” روس [3]” (1997)سرمایه فکری شامل حاصل جمع دانش اعضای یک سازمان و تبدیل کاربرد علمی دانش اعضای سازمان می باشد.

4) ” سیدرمن[4] ” (2002)سرمایه فکری تفاوت بین ارزش بازاری یک شرکت و هزینه جایگزینی دارایی ها ی آن می باشد.

5) ” استیوارت [5]” (1997)سرمایه فکری ، مواد فکری از قبیل دانش و اطلاعات و مالکیت (دارایی ) معنوی و تجربه می باشد که باعث ایجاد ثروت می شوند وهنوز تعریف جهان شمولی برای آن وجود ندارد.

6) ” موریتسن[6] ” (2001)سرمایه فکری یک دانش سازمانی وسیع و گسترده ای که خاص هر شرکتی می باشد که به شرکت اجازه می دهد تا بطور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد .

7) ” بونتیس ” (1998) سرمایه فکری جستجو و پیگیری بهره گیری موثر از دانش (کالای ساخته شده) در مقایسه با اطلاعات (مواد خام) می باشد.

8) ” ادوینسون[7] ” (1997)سرمایه فکری یک دانش کاربردی برای خلق یک ارزش برای شرکت می باشد.

 

9) ” بونتیس[8] ” (1997)سرمایه فکــری شامل همه فــرایندها و دارایی های می باشد که بطور معمولی و سنتی در ترازنامــه نشان داده نمی گردد و در همچنین شامل آن دسته از دارایی های نامشهود مانند علایم تجاری یا مارک های تجاری و حق امتیاز می باشد که روش های حسابداری مدرن آنها را در نظر نمی گیرد.

[1]-Bontis,1996

[2]– Dierick & cool,1999

[3]– Roos,1997

[4] -Seetharaman,2002

[5] -Stewart,1997

[6] -Mouritsen,2001

[7]– Edvinsson,1997

[8] -Bontis,1997

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی پژوهش

الف- مطالعه  ارتباط میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[1] وهریک ازشاخصهای عملکرد مالی شرکت.

ج-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه ساختاری [2]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه فیزیکی [3]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه-مطالعه  اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی.

2-5-1)اهداف کاربردی پژوهش

مانند اهداف کاربردی پژوهش ، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعـان صورت های مـــالی شرکت می باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها ، اعتبار دهندگان ، شرکت های سرمایه گذاری و غیره گردد.

[1] – Human Capital Efficiency

[2]–  Structural Capital Efficiency

[3] -physical Capital Efficiency

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری