عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود

تفاوت رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود با رویکرد معاملاتی این می باشد که در این رویکرد، کانون توجه تبیین فعالیت های واحد انتفاعی می باشد در حالی که در رویکرد معاملاتی، گزارش معاملات و رویدادها مد نظر می باشد. به اظهار دیگر، بر اساس رویکرد فعالیت، سود هنگامی ایجاد می گردد که فعالیت ها یا رویدادهای مشخصی واقع گردد. مثلا، سود فعالیت، در خلال برنامه ریزی، خرید، تولید، فرآیندهای فروش و فرآیند وصول مطالبات ثبت می گردد.

بکارگیری این رویکرد در واقع بسط و توسعه رویکرد معاملاتی می باشد زیرا، معاملات و رویدادها، به عنوان مبنایی برای اندازه گیری، نقطه شروع به شمار می رود. هر دو رویکرد، از لحاظ ناتوانی در انعکاس واقعیت ها در اندازه گیری سود مشابه یکدیگرند زیرا، بر ارتباطات ساختاری و مفاهیمی اتکا دارند که همتایی در دنیای واقعی ندارند.

 

3-2 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی)

حسابداران در تعریف سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر در رفاه و حداکثر کردن سود اتکا می کنند. مفهوم دوم یعنی حداکثر کردن سود تحت شرایط معین ساختار بازار، تقاضا برای محصول، و اقلام بهای تمام شده ورودی موضوع این بخش از فصل حاضر می باشد.

 

1-3-2 سود به عنوان معیار کارآیی

عملیات کارآمد واحد انتفاعی، بر جریان جاری سود سهام و همچنین بکارگیری سرمایه برای تامین جریان آتی سود سهام اثر می گذارد. پس، تمامی سهامداران به ویژه سهامداران عادی به کارآیی مدیریت علاقه مند می باشند. سهامداران فعلی می توانند در صورت فقدان کارآیی مدیریت نسبت به تغییر آن اقدام کنند ویا مزایا و پاداشهایی را برای مدیریت کارآمد در نظر بگیرند. سهامداران بالقوه نیز کوشش می کنند که کارایی مدیریت را قبل از سرمایه گذاری یا ارزشیابی سهام واحد انتفاعی ارزیابی کنند. در هر دو حالت بالا، معیار کارآیی، مبنایی را برای تصمیم گیری فراهم می کند. این هدف اندازه گیری کارآیی واحد انتفاعی در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی نیز به تبیین زیر انعکاس یافته می باشد: ” گزارشگری مالی بایستی اطلاعاتی را درمورد عملکرد مالی واحد انتفاعی طی دوره مالی ارائه کند”.

 

2-3-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی

تهیه کنندگان و بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی در سال های متمادی کوشش کرده اند که به سود خالص حسابداری محتوای اقتصادی نیز دهند. کانون توجه این کوشش ها برقراری ارتباط بین نرخ بازده سرمایه گذاری[1] از یک سو و نرخ بازده داخلی[2] از سوی دیگر بوده می باشد. این ارتباط، مبنای تدوین تئوری برآورد[3] قرار گرفت. در این تئوری، تاکید بر گزارش سود به نحوی می باشد که به سرمایه گذاران امکان می دهد نرخ بازده داخلی واحد انتفاعی را بطور کلی پیش بینی و بر اساس آن، گردش آتی وجوه نقد و ارزش فعلی واحد انتفاعی را نیز پیش بینی کنند.

   هر دو نرخ بازده مذکور، معیارهایی برای سنجش کارآیی ناشی از بکارگیری داراییهای واحد انتفاعی می باشد اما نحوه تعریف آنها متفاوت می باشد. نرخ بازده سرمایه گذاری عبارت می باشد از:

[1].Return on Investment (RoI)

[2]. Internal Rate of Return (IRR)

[3]. Estimation Theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی: هدف ما در این پژوهش فراهم آوردن شواهد تازه ای در ارتباط با فرضیه علامت دهی سود تقسیمی بوسیله ارائه یک رویکرد جدید جهت آزمون فرضیه می باشد.

هدف ویژه: هدف پژوهش حاضر مطالعه و شناخت عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی می باشد. با اجرای این پژوهش می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران، مدیران مالی و دست اندرکاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر عوامل مرتبط با تغییرات سود و با اعمال سیاست های مناسب و مؤثر باعث رونق بازار سرمایه گردند.

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری