مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) ترازنامه نامرئی:

این روش به مقصود نشان دادن دارایی های شرکت مبتنی بر دانش طراحی شده می باشد. این روش در واقع توسعه ای در حسابداری منابع انسانی به شمار می آید . در این روش ، سرمایه فکری شرکت به دو دسته سرمایه فردی و سرمایه ساختاری تقسیم می گردد. شاخص اصلی سرمایه فردی همانا شایستگی های حرفه ای و خبرگی کارکنان کلیدی که استراتژی یک شرکت را تشریح می کنند ، می باشد. سرمایه ساختاری نیز شامل مزیت رقابتی یک شرکت و توانایی های کارکنان آن مانند شهرت ، تجربه و روش های خاص تولیدی می باشد. این مدل مبتنی بر معیارهای کیفی می باشد و توانایی ارزیابی کمی ارزش سرمایه فکری را ندارد (جعفری و همکاران ،1387،ص 12)2.

 

4-1-4-2) کنترل دارایی های ناملموس3:

این روش در پی اندازه گیری دارایی های ناملموس شرکت به روش ساده می باشد. در این راستا معیارهای مناسب متعددی را معرفی نموده و هدف از آن ایجاد بینش و دیدگاهی جامع از جایگاه سرمایه فکری شرکت می باشد. در این روش ضروری می باشد تا معیارها با واقعیت های هر شرکت مطابقت داده شده و تعدیل گردد. عیب عمده این روش در آن می باشد با تمامی شرکت ها و جایگاه ها قابل انطباق نی باشد. از این روش همچنین برای طراحی سیستم های اطلاعاتی و یا انجام ممیزی ها بهره گرفته می گردد(گلدی صدقی ،1386،ص 65)4.

 

 

 

5-1-4-2) روش جهت یابی تجاری اسکاندیا[1]:

این روش بر اساس منطق و مفهوم ارائه شده در روش ترازنامه نامرئی بنا هاده شده می باشد و شرکت اسکاندیا مبدع آن به شمار می آید. این شرکت عملکردش را بر اساس 30 شاخص عملکردی کلیدی در زمینه های مختلف نظارت مینماید. این روش علاوه بر زمینه های سنتی مالی،به مشتریان ،منابع انسانی و توسعه و بازار آفرینی نیز نظارت دارد. این روش ،شاخص های مشتری محوری عبارتند از:تعداد حساب های مشتریان ،تعداد واسطه ها و تعداد مشتریان از دست رفته ؛شاخص های فرایند محوری در آن عبارتند از: تعداد حساب های مشتریان به ازای خالص تعداد کارکنان و هزینه های مدیریتی به خالص کارکنان؛شاخص های بشر محوری در آن عبارتند از:اندازه گردش پرسنل،نسبت مدیران ، نسبت زنان مدیر و نسبت هزینه های آموزش به کارکنان ؛ و در نهایت شاخص های مبتنی بر توسعه و بازآفرینی در آن عبارتند از : شاخص رضایت کارکنان ؛ هزینه های بازیابی به خالص مشتریان و سهم ساعات آموزش . این روش در دنیای امروزه روشی آرمانی و مطلوب به شمار آید. این روش علی رغم کاملتر بودن در زمینه تــشریح بهتر عملکرد تجاری ، قادر به کمی سازی ارزش سرمایه فکری نمی باشد (همان منبع،ص72)2.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3– Intangible asset control

[1]– Skandia Navigator

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی پژوهش

الف- مطالعه  ارتباط میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[1] وهریک ازشاخصهای عملکرد مالی شرکت.

ج-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه ساختاری [2]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه فیزیکی [3]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه-مطالعه  اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی.

2-5-1)اهداف کاربردی پژوهش

مانند اهداف کاربردی پژوهش ، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعـان صورت های مـــالی شرکت می باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها ، اعتبار دهندگان ، شرکت های سرمایه گذاری و غیره گردد.

[1] – Human Capital Efficiency

[2]–  Structural Capital Efficiency

[3] -physical Capital Efficiency

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری