مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) اظهار مسئله پژوهش

در طول دهه 1980، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی توجه مبتنی بر منابع به چالش کشیده گردید. بنابر اظهارات “پن روس[1]” مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صــنعت معین به دست نمی آید ،  بلــکه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازمانی نشاٌت می گیرد .از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری می باشد تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای در نظر داشتن بیرون ، توجه جدی به درون شرکت ها به اقدام آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند.اقتصادی که درآن دانش و دارایی های نامشهود [2]به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده می باشد. امروزه نحوه ی بهره گیری از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده می باشد.در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می گردد که یکی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص می باشد (گلدی صدقی ،1386،ص25)4.

از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از تأثیر و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر جدید قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی ، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته می باشد؛

 

این به این معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، تأثیر و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار،کاهش چشمگیری یافته می باشد.بنابر این سرمایه فکری مظهر راهبرهای ارزش غیر محسوس شرکتها می باشد و تأثیر فزاینده ای در عملکرد مشترک عوامل تولید(عامل چهارم) اعمال می نماید(چان،2009،ص12)[3] .

در حقیقت مساله اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر و اهمیت سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها می باشد. در حقیقت این پژوهش تلاشی برای ارزشگذاری سرمایه فکری در صورت های مالی به شمار می آید که به دنبال پاسخ به سولات اساسی به تبیین زیر می باشد:

  • آیا بین سرمایه فکری و ارزش بازار[4] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت ارتباط ای هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین سرمایه فکری و نسبت های سودآوری[5] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت ارتباط هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت [6] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت ارتباط هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین سرمایه فکری و بازده سرمایه[7] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت ارتباط هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین سرمــایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی بعنوان معیار عملــکرد مالی شرکت ارتباط هست و این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین هر یک از مولفه های سرمایه فکری و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت آنها ارتباط هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • و در نهایت اینکه تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت چگونه می باشد ؟

[1] – penrose,1950

[2] -Intangible Assets

[3]-Chan,2009,p12

[4] -Market valuation-Profitability

3-Productivity

4-Return on equity

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی پژوهش

الف- مطالعه  ارتباط میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[1] وهریک ازشاخصهای عملکرد مالی شرکت.

ج-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه ساختاری [2]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه فیزیکی [3]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه-مطالعه  اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی.

2-5-1)اهداف کاربردی پژوهش

مانند اهداف کاربردی پژوهش ، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعـان صورت های مـــالی شرکت می باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها ، اعتبار دهندگان ، شرکت های سرمایه گذاری و غیره گردد.

[1] – Human Capital Efficiency

[2]–  Structural Capital Efficiency

[3] -physical Capital Efficiency

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری