مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

پرسش های اساسی مطرح شده در حوزه افشا (مبانی نظری)

به مثابه یک واقعیت، بحث جنجال برانگیزی پیرامون ماهیت افشا هست. درمورد اینکه افشا یک هدف [1] ، یک اصل[2] یا یک مفهوم زیربنایی[3] ویا یک مفهوم قراردادی [4] می باشد اختلاف نظر هست. در واقع افشا مفهومی فراتر از یک اصل می باشد. افشا به مثابه نوعی ارتباط بین مفاهیم زیربنایی، اصول حسابداری واهداف حسابداری می باشد. افشا ابزاری برای نیل به اهداف حسابداری می باشد. در مفاهیم نظری حسابداری، افشا فرآیندی می باشد که اهداف  و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را در می گیرد. این اهداف  و ویژگی های کیفی شامل قابلیت درک [5]، مربوط بودن [6]، اهمیت [7] ، قابلیت اعتماد [8]  و قابلیت مقایسه [9] اطلاعات حسابداری می باشند.

 

هدف این بخش بحث و تبادل نظر در خصوص پرسش های اساسی مطرح شده در حوزه افشا می باشد. در طول پاسخ دهی به این پرسش ها  مبانی نظری اصل افشا مطالعه شده و اهداف کلی این اصل اظهار خواهد گردید.

این پرسشهای اساسی به تبیین ذیل می‌باشند:

  • اطلاعات مالی برای چه اشخاصی افشا گردد؟
  • هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟
  • چه اندازه از اطلاعات لازم می باشد افشا گردد؟
  • چگونه اطلاعات مالی بایستی افشا گردد؟
  • خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟

[1]  . Objective

[2]  . Principle

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]  . Postulate

[4]  . Convention

[5]  . Comprehensibility

[6]  . Relevance

[7]  . Materiality

[8]  . Trustworthiness

[9]  . Comparability

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1 اهداف پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش کمک به تدوین استانداردهای افشا در ایران باتوجه به ویژگیهای نسبت فعالیت شرکتها می‌باشد زیرا اگر بین نسبتهایی که در بالا تصریح گردید با افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط سیستماتیک وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت در اندازه افشا در صورتهای مالی سالانه، ناشی از تفاوت در نسبتهای فعالیت (شاخصهای بکارگیری داراییها) شرکتها می باشد. از این رو در تدوین استانداردهای حسابداری بایستی افشا  لحاظ گردد. از طرفی بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی تمایل دارند به اطلاعات صورتهای مالی بنا بر اصل افشا یعنی حداقل افشاهای مورد نیاز (افشای کافی) دسترسی داشته باشند. چه معیاری می‌تواند مبنای اندازه افشای کافی در صورتهای مالی باشد؟ آیا متغیرهای مختلف برای برآورد سطح افشا توانایی یکسانی دارند؟ و آیا یکی از آنها نسبت به سایر متغیرها برتری فاحشی دارد؟

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته در این پژوهش 4 هدف اصلی را در نظر گرفته‌ایم که به تبیین ذیل‌اند:

  • آیا نسبت فروش به سرمایه در گردش با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به داراییهای ثابت با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به کل داراییها با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری