عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی

  1. محافظه کاری: کیسو، ویگانت و وارفیلد[1] (2001) محافظه کاری را این گونه تعریف می کنند: «به گونه سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای می باشد که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن می باشد موجب ارائه بیش از واقع درائی ها و سود گردد، راه حلی را برمی گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» از نظر بیور[2] (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای می باشد که منجر به انتخاب درآمد های کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می گردد و زیان های تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالیکه سود های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند.
  2. ورشکستگی: در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی هست بعضی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره.

دان و براداستریت اصطلاح شرکت های ورشکسته را این گونه تعریف می کنند: واحد های تجاری که عملیات تجاری خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می کنند.

عدم تقارن زمانی سود:

معیار هایی برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی می باشد و عبارت می باشد از تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیاررفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد موجب می گردد تا واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تراز واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی می باشد (کردستانی و امیر بیگی، 1387، ص65)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اخبار خوب: مقصود از اخبار خوب، بازده مثبت سهام می باشد.

اخبار بد: مقصود از اخبار بد، بازده منفی سهام می باشد.

 

[1] . Kiso et al ,2001

[2] . Beaver ,1998

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری