عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اهداف کاربردی پژوهش

مانند اهداف کاربردی پژوهش ، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعـان صورت های مـــالی شرکت می باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها ، اعتبار دهندگان ، شرکت های سرمایه گذاری و غیره گردد.

 

6-1 )فرضیه های پژوهش

فرضیه های پژوهش به سه گروه فرضیه اصلی تقسیم می گردد گروه اول در ارتباط با ارتباط بین  سرمایه فکری با هریک از شاخصهای عملکرد مالی شرکت بحث می کند وگروه دوم در ارتباط با  ارتباط اجزای سرمایه فکری با یکدیگر و در گروه سوم به تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری  می پردازد .

فرضیه اصلی اول :ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای ارزش بازار[1] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت هست.

فرضیه فرعی اول :  بین مولفــه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[2] شرکت از شاخصهای ارزش بازار ارتباط هست.

فرضیه فرعی دوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q شرکت از شاخصهای ارزش بازار ارتباط هست.

فرضیه فرعی سوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت P/E شرکت از شاخصهای ارزش بازار ارتباط هست.

فرضیه اصلی دوم :ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری ونسبت سودآوری[3]ROA بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت  هست.

فرضیه اصلی سوم :ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت [4] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت هست.

فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه[5] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت هست.

فرضیه فرعی چهارم : بین  مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخصROE  از معیارهای بازده سرمایه ارتباط هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه فرعی  پنجم :بین  مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخص ASR از معیارهای بازده سرمایه ارتباط هست .

فرضیه اصلی پنجم : ارتباط معنی داری بین مولفه هایسرمایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی[6] EVA بعنوان معیارنوین عملکرد مالی شرکت هست.

فرضیه اصلی ششم :بین اندازه شرکت[7]  بامیانگین کل سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ارتباط معنی داری  هست.

 

[1] -Market valuation

[2]– The ratio of market capitalisation to book value of common stocks

[3]– Profitability

[4]– The ratio of total revenue to book value of total assets

[5]– Return on equity

[6] -Creation value emphasis

[7] -Firm size

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی پژوهش

الف- مطالعه  ارتباط میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[1] وهریک ازشاخصهای عملکرد مالی شرکت.

ج-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه ساختاری [2]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه فیزیکی [3]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه-مطالعه  اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی.

2-5-1)اهداف کاربردی پژوهش

مانند اهداف کاربردی پژوهش ، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعـان صورت های مـــالی شرکت می باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها ، اعتبار دهندگان ، شرکت های سرمایه گذاری و غیره گردد.

[1] – Human Capital Efficiency

[2]–  Structural Capital Efficiency

[3] -physical Capital Efficiency

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری