مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

باتوجه به مطالب پیش گفته و به مقصود مطالعه معنادار بودن ارتباط بین نسبت فروش به سرمایه در گردش، نسبت فروش به داراییهای ثابت، نسبت فروش به کل دارایی و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشای کافی صورتهای مالی، فرضیه‌هایی به تبیین زیر تدوین شده می باشد:

فرضیه اصلی: بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای کافی در صورت های مالی ارتباط معناداری هست.

فرضیه های فرعی:

  • بین نسبت فروش به سرمایه در گردش و افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط معناداری هست.
  • بین نسبت فروش به داراییهای ثابت و افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط معناداری هست.
  • بین نسبت فروش به کل داراییها و افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط معناداری هست.
  • بین نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام و افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط معناداری هست.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

تحقیقات زیادی که در خصوص مطالعه سطح افشای گزارشگری مالی توسط تحقیقگران متعدد صورت گرفته، خود دلیلی محکم بر اهمیت موضوع و بیانگر این مطلب می باشد که کفایت افشا به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در آگاهی از دورنمای  شرکت ها، تخصیص بهینه منابع و آگاهی از عملکرد مدیریت شرکت ها، کمک می کند.

 

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده در ارتباط با موضوع پژوهش مشخص می گردد که موضوع افشای اطلاعات تنها محدود به قشر معدودی از بهره گیری کنندگان صورت های مالی نمی گردد بلکه این موضوع دربرگیرنده طیف وسیعی از افراد جامعه مانند مجامع حرفه ای، اعتباردهندگان، دولت، سرمایه گذاران وسایر تصمیم گیرندگان مالی می باشد. امروزه با در نظر داشتن رونق گرفتن بورس اوراق بهادار تهران بیش از پیش نیاز به انجام چنین تحقیقاتی احساس می گردد. ضرورت آندسته از تحقیقات تجربی که در دهه های اخیر در ارتباط با موضوع افشای اطلاعات در صورت های مالی انجام گرفته، امروزه بیش از هر زمان دیگری معلوم شده و در بازار سرمایه گذاری ایران می تواند راهگشای تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران باشد. به ویژه اینکه استانداردهای حسابداری مالی ایران دارای عمری کوتاه و در ابتدای راه می باشد. امید می باشد یافته های این پژوهش بتواند در تدوین و تخصصی کردن مقررات و استانداردهای افشای اطلاعات، با در نظر داشتن شاخص های بکارگیری دارایی ها و منابع شرکت ها ( نسبت های فعالیت ) نیزکمک کند.

از آنجایی که تاکنون در ایران تاثیر شاخص های بکارگیری دارایی ها و منابع شرکت ها ( نسبت های فعالیت )  بر اندازه افشای اطلاعات مالی صورت نگرفته ، لذا صحت و سقم این روش در ایران مطالعه نشده می باشد و به همین دلیل مساله اصلی این پژوهش، مطالعه ارتباط بین اندازه افشاء در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با متداولترین نسبتهای فعالیت (شاخصهای بهره گیری از داراییها[1])می باشد.  اهمیت این پژوهش و  دلیل تمرکز بر کفایت افشا در این می باشد  در ایران،  در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرآیند خصوصی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره ی ‌شرکت ها، ارایه ی اطلاعاتی از کیفیت افشا به مقصود اتخاذ تصمیم های منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکت های قابل واگذاری، بسیار اثرگذار خواهد بود.

[1]  . Assets Utilization Measurements

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1 اهداف پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش کمک به تدوین استانداردهای افشا در ایران باتوجه به ویژگیهای نسبت فعالیت شرکتها می‌باشد زیرا اگر بین نسبتهایی که در بالا تصریح گردید با افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط سیستماتیک وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت در اندازه افشا در صورتهای مالی سالانه، ناشی از تفاوت در نسبتهای فعالیت (شاخصهای بکارگیری داراییها) شرکتها می باشد. از این رو در تدوین استانداردهای حسابداری بایستی افشا  لحاظ گردد. از طرفی بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی تمایل دارند به اطلاعات صورتهای مالی بنا بر اصل افشا یعنی حداقل افشاهای مورد نیاز (افشای کافی) دسترسی داشته باشند. چه معیاری می‌تواند مبنای اندازه افشای کافی در صورتهای مالی باشد؟ آیا متغیرهای مختلف برای برآورد سطح افشا توانایی یکسانی دارند؟ و آیا یکی از آنها نسبت به سایر متغیرها برتری فاحشی دارد؟

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته در این پژوهش 4 هدف اصلی را در نظر گرفته‌ایم که به تبیین ذیل‌اند:

  • آیا نسبت فروش به سرمایه در گردش با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به داراییهای ثابت با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به کل داراییها با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری