عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری

در زمینه طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری تا کنون مدل های زیادی ارائه شده می باشد  هریک از طبقه بندیها از جهاتی به تبیین اجزای سرمایه فکری پرداخته می باشد در ادامه این طبقه بندی ها را با نام محققان آنها ذکر می کنیم و به تبیین اجزای این طبقه بندی ها می پردازیم اما بایستی توجه داشت که همانند سرمایه فکری ، هنوز یک تعریف طبقه بندی جهانشمولی درمورد اجزاء سرمایه فکری وجود ندارد لیکن از جهت زیادی شباهتهایی بین تعاریف مختلف نظاره می گردد و تمامی این تعاریف و طبقه بندیها بر این اصل استوارند که سرمایه فکری ، مجموع داراییهای ناملموس سازمان اعم از دانش(بخشی از سرمایه انسانی[1]) ، سرمایه  ساختاری[2] ، سرمایه ارتباطی ، سرمایه سازمانی ، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی[3] می باشد بعضی از طبقه بندیهای ارایه شده به تبیین زیر می باشد:

1- طبقه بندی بونتس سال 1998 و2000
2- طبقه بندی استیوارت در سال 1997
3- طبقه بندی گوران روز[4] در سال  1997
4- طبقه بندی آمی بروکینگ
5- طبقه بندی سویبی در سال 1997
6- طبقه بندی  ایستیس و همکارانش
7- طبقه بندی ادوینسون و همکارانش
8- طبقه بندی چن و همکارانش
9- طبقه بندی هاناس و لوندال[5]
10- طبقه بندی پتی و گیوتری[6]
11- طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
12-  طبقه بندی لیم و دالیمور[7] در سال 2004
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

13-

طبقه بندی کاپلن و نورتون

 

1-3-2) ادوینسون و مالونه [8] ( 1997)

این دو نفر در طرح ارزش اسکاندیا خود ، سرمایه فکری را به دو جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارائه کرده اند که نمودار آن بصورت زیر می باشد.

[1]– Human capital

[2]-Structural capital

[3]– External capital

[4]– Goran Roos,1997

[5]– Hannas & Lowendahl

[6] -Petty &Guthire

[7] -Dallimore & Lime ,2004

سایت منبع

[8] -Edvinsson & Malone,1997

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی پژوهش

الف- مطالعه  ارتباط میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[1] وهریک ازشاخصهای عملکرد مالی شرکت.

ج-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه ساختاری [2]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه فیزیکی [3]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه-مطالعه  اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی.

2-5-1)اهداف کاربردی پژوهش

مانند اهداف کاربردی پژوهش ، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعـان صورت های مـــالی شرکت می باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها ، اعتبار دهندگان ، شرکت های سرمایه گذاری و غیره گردد.

[1] – Human Capital Efficiency

[2]–  Structural Capital Efficiency

[3] -physical Capital Efficiency

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید