مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟

هدف از افشا در گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر می باشد:

الف) ارزیابی عملکرد واحد تجاری.

ب) قضاوت در مورد چگونگی بهره گیری واحد تجاری از منابع موجود.

ج) پیش‌بینی طریقه سودآوری واحد تجاری در آینده.

پس، اطلاعاتی که از طریق گزارشهای مالی ارائه می گردد بایستی مربوط، مناسب و کامل باشد. در افشای اطلاعات مالی بایستی نیازها و خواسته های سرمایه‌گذاران اصلی، مؤسسات سرمایه‌گذاری و تحلیل‌گران مالی [1] مورد توجه قرار گیرد. این واقعیت که کلیه سرمایه‌گذاران برای ارزیابی مخاطرات نسبی سرمایه‌گذاری در هر یک از واحدهای تجاری به اطلاعات مالی نیاز دارند نیز بایستی در افشای اطلاعات مزبور مورد نظر قرار گیرد. هرچند اعتباردهندگان و ارگانهای دولتی برای دستیابی به اطلاعات اضافی جهت تأمین نیازهای خود معمولاً قدرت و امکانات لازم را دارند، با این تفاصیل، در ارتباط با افشای اطلاعات مالی آنان نیز بایستی بعنوان گروههای بهره گیری‌کننده صورتهای مالی، در نظر گرفته شوند (عالی‌ور، 1365، ص2)[2].

انجمن حسابداران رسمی آمریکا [3] اهداف افشا کافی را به صورت زیر اظهار نموده می باشد:

الف) تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به مقصود پیش‌بینی‌ها، مقایسه و ارزیابی جریانات وجه نقد ورودی برحسب مبلغ، زمان و ریسک مربوطه.

ب) تهیه اطلاعات برای بهره گیری‌کنندگان از نظر ایجاد، مقایسه و ارزیابی توان سودآوری شرکت.

ج) تهیه اطلاعات سودمند برای قضاوت در مورد توان مدیریت در بکارگیری مؤثر منابع شرکت در راستای دستیابی به اهداف اصلی.

د) تهیه اطلاعات مفید برای فرآیند پیش‌بینی.

هـ) گزارش در زمینه آن دسته از فعالیتهای مؤثر شرکت بر جامعه، که بایستی مورد تشخیص، تفسیر و اندازه‌گیری قرار گیرد. افشا اینگونه اطلاعات تأثیر اجتماعی شرکت را نشان می‌دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]  . Financial Analysts

[3]  . American Institute of certified public Accountants

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1 اهداف پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش کمک به تدوین استانداردهای افشا در ایران باتوجه به ویژگیهای نسبت فعالیت شرکتها می‌باشد زیرا اگر بین نسبتهایی که در بالا تصریح گردید با افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط سیستماتیک وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت در اندازه افشا در صورتهای مالی سالانه، ناشی از تفاوت در نسبتهای فعالیت (شاخصهای بکارگیری داراییها) شرکتها می باشد. از این رو در تدوین استانداردهای حسابداری بایستی افشا  لحاظ گردد. از طرفی بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی تمایل دارند به اطلاعات صورتهای مالی بنا بر اصل افشا یعنی حداقل افشاهای مورد نیاز (افشای کافی) دسترسی داشته باشند. چه معیاری می‌تواند مبنای اندازه افشای کافی در صورتهای مالی باشد؟ آیا متغیرهای مختلف برای برآورد سطح افشا توانایی یکسانی دارند؟ و آیا یکی از آنها نسبت به سایر متغیرها برتری فاحشی دارد؟

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته در این پژوهش 4 هدف اصلی را در نظر گرفته‌ایم که به تبیین ذیل‌اند:

  • آیا نسبت فروش به سرمایه در گردش با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به داراییهای ثابت با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به کل داراییها با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری