تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

تعریف واژه های و اصطلاحات

بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار، به معنی یک بازار رسمی و متشکل سرمایه می باشد که در آن انواع اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه، تحت ضوابط و مقررات خاصی مورد دادوستد قرار می گیرد (دوانی،1383،ص153) 1.

سود (عایدی)هرسهم:نسبتی می باشد که سود دوره ای شرکت سهامی را بر اساس هر سهم مالکان اصلی یعنی سهم عادی اظهار می کند.عایدی هرسهم از طریق تقسیم سود خالص بر تعدادسهام در تاریخ ترازنامه محاسبه می گردد. این نسبت تنها نسبتی می باشد که ارائه آن در گزارش های مالی الزامی می باشد (نوروش و همکاران ،1386،ص 39)2.

تغییرات سود هر سهم : تغییرات سود هر سهم از تفاضل سود هر سهم سال   tو  t-1به دست می آید.

سود تقسیمی: سودی می باشد که درمجمع عمومی سالیانه شرکت ازطرف سهامداران جهت تقسیم، پیشنهاد می گردد. درنهایت می توان گفت، مبلغ سود دریافت شده از شرکت می باشد. لازم به یاد آوری می باشد که ممکن می باشد نسبت به مقدار سود تحقق یافته درپایان سال کمتر ویا حتی بیشتر باشد. طبق قانون تجارت ایران، شرکت ها در صورت وجود منافع  مکلف به پرداخت حداقل 10 درصد از سودخالص هرسال، بین سهامداران خود می باشند.

تغییرات سود تقسیمی : تغییرات سود تقسیمی از تفاضل سود تقسیمی سال   tو  t-1به دست می آید.

جریان های نقدی عملیاتی: وجوه نقدی که از فعالیت اصلی شرکت کسب می گردد.

قابلیت پیش بینی جریان های نقدی: منـظور از جریان های نقدی ،جریان های نقدی عملـیاتی می‌باشد که به مقصود پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی سال بعد ما از جریان های نقدی سال جاری و اجزای  تعهدی سود  بهره گیری می کنیم.

ارزش بازار(معاملاتی)هر سهم: قیمتی که سهام به آن معامله می گردد و بوسیله عرضه و تقاضا تعیین می گردد (تهرانی،،1385،ص351)3.

ارزش دفتری هر سهم: ارزش دفتری هرسهم عادی بیانگر مبلغی می باشد که در صورت انحلال شرکت هر سهم عادی دریافت خواهد نمود.

ارزش دفتری هر سهم  =جمع حقوق صاحبان سهام   / تعداد سهام عادی (همان منبع،351)4

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر ی از تقسیم ارزش بازار  به ارزش دفتر ی شرکت در پایان سال به دست می آید.

بازده حقوق صاحبان سهام:

بازده حقوق صاحبان سهام = سود (پس از مالیات) / حقوق صاحبان سهام(وکیلی فرد،1389،ص86)1

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی: هدف ما در این پژوهش فراهم آوردن شواهد تازه ای در ارتباط با فرضیه علامت دهی سود تقسیمی بوسیله ارائه یک رویکرد جدید جهت آزمون فرضیه می باشد.

هدف ویژه: هدف پژوهش حاضر مطالعه و شناخت عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی می باشد. با اجرای این پژوهش می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران، مدیران مالی و دست اندرکاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر عوامل مرتبط با تغییرات سود و با اعمال سیاست های مناسب و مؤثر باعث رونق بازار سرمایه گردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری