تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

سود و اهمیت آن به عنوان ابزار پیش بینی

سود مانند برترین شاخصهای اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی می باشد. اندیشه شناخت رفتار سود حسابداری، مقوله ای می باشد که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت در نظر داشتن نیاز بهره گیری کنندگان صورت های مالی نمودار گرفته می باشد و با گذر از دیدگاه محدود اندازه گیری نتیجه   فعالیت های گذشته، حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته می باشد.

اهمیت این حوزه اندیشه حسابداری از آن روست که بستر گسترش بخش مهمی از پژوهش های تجربی حسابداری و امور مالی را فراهم می سازد (بور،1970،ص125)[1].

 

8-2 حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام

بین سود حسابداری و قیمت سهام عادی از طریق سه حلقه ارتباطی زیر، یک وابستگی منطقی هست:

ارتباط بین قیمت اوراق بهادار و سودهای پرداختی آتی

ارتباط بین سودهای پرداختی آتی و سودهای حسابداری آتی

ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری

 

1-8-2 ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری

ارتباط بین سودهای گذشته و جاری با سودهای حسابداری آتی، در قالب فرآیندی متغیر که سود را درطی زمان توصیف می کند، اظهار می گردد. از این رو وقایعی که در یک دوره مشخص روی        می دهند، ممکن می باشد موقتی باشند و انتظار نرود که اثر یکسانی روی دوره های آتی سود داشته باشند، به گونه مثال حوادث اسف بار و اعتصابات دو نمونه از این وقایع هستند.

سود حسابداری به علت انعکاس وقایعی که باعث تغییر باورها درمورد توانایی پرداخت آتی سود سهام می گردد، جزو اطلاعات مربوط برای تصمیم گیری به حساب می آید. پیش بینی سود، قسمتی از یک فرآیند تحلیلی وسیع می باشد که در آن توجه نهایی به پیش بینی و ارزیابی جریانات سود نقدی آتی می باشد؛ به بیانی دیگر، سودها به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم درمورد توانایی آتی پرداخت سود به شمار می آیند.

به گونه کلی تجزیه وتحلیل سود شامل موارد زیر می باشد:

چه ارتباطی بین سود و توانایی آتی پرداخت آن تحت روشهای مختلف حسابداری هست؟

چه ارتباطی بین داده های قابل نظاره فعلی و سودهای آتی هست؟

در ارتباط با موضوع اول می توان گفت که عوامل مشخصی وجود دارند که ممکن می باشد به گونه دائم سطح سود حسابداری را تحت تاثیر قرار دهند، اما تاثیر این عوامل به گونه ای نیست که دلالت بر گوناگونی قدرت پرداخت سود داشته باشند. ماهیت سیستم گزارشگری یکی از این عوامل اصلی به حساب می آید. به عنوان مثال تورم پیش بینی نشده که در آن درآمدها و بعضی از هزینه ها افزایش می یابند را در نظر بگیرید؛ بعضی هزینه ها مثل استهلاک که به بهای تمام شده تاریخی ثبت  می شوند، تغییر نخواهد نمود، نتیجه آن یک افزایش در سود خالص خواهد بود که ناشی از نرخ تورم می باشد و با تغییر در توانایی پرداخت سود همراه نیست.

در ارتباط با موضوع دوم، سودهای آتی را می توان از طریق برآورد تک تک اجزای صورت سود و زیان و جمع جبری آن ها، توصیف نمود. طبق این دیدگاه، پیش بینی سود حسابداری آتی شامل موارد زیر می باشد:

ارزیابی توزیع:

تعداد خروجی های آتی

قیمت آتی خروجی ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعداد ورودی های آتی

قیمت آتی ورودی ها

روش حسابداری مورد بهره گیری برای تبدیل این داده های خام به اعداد سود(غلامی،1389،،ص35)1.

[1].Beaver,1970,p125.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی: هدف ما در این پژوهش فراهم آوردن شواهد تازه ای در ارتباط با فرضیه علامت دهی سود تقسیمی بوسیله ارائه یک رویکرد جدید جهت آزمون فرضیه می باشد.

هدف ویژه: هدف پژوهش حاضر مطالعه و شناخت عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی می باشد. با اجرای این پژوهش می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران، مدیران مالی و دست اندرکاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر عوامل مرتبط با تغییرات سود و با اعمال سیاست های مناسب و مؤثر باعث رونق بازار سرمایه گردند.

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری