مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

چگونه اطلاعات مالی بایستی افشا گردد؟

در گزارشگری مالی، اطلاعات را می‌توان به گونه‌ای مختلف افشا نمود که انتخاب بهترین راه، به ماهیت و اهمیت نسبی اطلاعات در هر مورد بستگی دارد. براساس الزامات SEC[1] تمامی شرکتهای سهامی عام ملزم به تکمیل گزارشات مشخص تحت سیستم افشا یکپارچه SEC  به صورت فرمهای زیر می‌باشد (استانکو،2001، 48) [2].

فرم( 1- ( S: شرکتها این فرم را هنگام تأسیس تکمیل می‌کنند.

فرم (K-10) : شرکتها این فرم را بعنوان گزارش سالیانه بعد از اولین سال فعالیت به SEC می‌دهند که شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • به روز رسانی اطلاعاتی که از ساختار اولیه ثبت شده شرکت متفاوت باشد.
 • یک وضعیت کامل از صورتهای مالی شرکت.
 • یک توصیف از وضعیت فعالیت شرکت و هرگونه تغییری که احتمالاً افتاده می باشد.
 • اطلاعاتی درمورد دعاوی حقوقی شرکت.
 • تجزیه و تحلیل مدیریت درمورد وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت.
 • مصوبات ارائه شده به مالکیت در پایان هر سه ماه.
 • اطلاعات درمورد تغییر حسابرس یا عدم توافق با حسابرس شرکت.
 • پیشینه تجاری همه اعضای هیأت مدیره، مدیران اجرایی و پرسنل کنترلی شرکت.
 • پاداش مدیریت.
 • وثایق مربوط به مالکان و مدیریت ذینفع در شرکت (براون لی و همکاران ، 2001، 78)[3].

 

فرم Q)-10) : شرکتها این فرم را بعنوان گزارش فصلی در پایان هر سه ماه تکمیل می‌کنند. اما در پایان سه ماهه آخر نیازی به تکمیل این فرم نمی‌باشد.

فرم K)- 8 ) : شرکتها این فرم را هنگام وقوع یک رویداد بااهمیت تکمیل می‌کنند که شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • تغییر در حسابرسی شرکت.
 • یک تغییر در کنترل های شرکت.
 • تنظیم گزارش در صورت ورشکستگی شرکت.
 • تحصیل یا واگذاری یک مبلغ عمده از داراییهای شرکت که در جریان عملیات عادی شرکت مرسوم نباشد.
 • تغییر در سال مالی شرکت (استانکو،2001، 48)[4].

در راستای ارتقای سطح شفافیت بازار سهام، تسهیل جریان اطلاعات به بازار، دسترسی به موقع و گسترده کاربران و سرمایه‌گذاران به اطلاعات پیش و پس از داد و ستد، بورس اوراق بهادار تهران نیز شرکتها را مکلف ساخته می باشد، اطلاعات زیر را مطابق ضوابط تعیین شده، به بورس اعلام و به عموم افشا نمایند: (بورس اوراق بهادار تهران، 1383، ص108)2.

الف) گزارشها و صورتهای مالی سالانه، میان‌دوره‌ای و فصلی.

ب) تاریخ تشکیل و تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده.

ج) اطلاعات مهم مربوط به شرکت:

 • رویدادهای مؤثر بر وضعیت فعالیت شرکت.
 • تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع شرکت.
 • تغییر در وضعیت سازمانی و حقوق شرکت.
 • سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار شرکت و تصمیم به سرمایه‌گذاران.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

د) اطلاعات مربوط به دارندگان اطلاعات نهایی شرکت.

در گزارشگری مالی، اطلاعات را می‌توان به گونه‌های مختلف افشا نمود که انتخاب بهترین راه، به ماهیت و اهمیت نسبی اطلاعات در هر مورد بستگی دارد. راههای متداول و مرسوم برای افشای اطلاعات مالی را می‌توان به تبیین زیر طبقه‌بندی نمود:

[1]  . Securities Exchange Commission

[2]  . Stanko,2001,48

[3]  . Brownlee et al,2001,78

[4]  . Stanko,2001,p48

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1 اهداف پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش کمک به تدوین استانداردهای افشا در ایران باتوجه به ویژگیهای نسبت فعالیت شرکتها می‌باشد زیرا اگر بین نسبتهایی که در بالا تصریح گردید با افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط سیستماتیک وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت در اندازه افشا در صورتهای مالی سالانه، ناشی از تفاوت در نسبتهای فعالیت (شاخصهای بکارگیری داراییها) شرکتها می باشد. از این رو در تدوین استانداردهای حسابداری بایستی افشا  لحاظ گردد. از طرفی بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی تمایل دارند به اطلاعات صورتهای مالی بنا بر اصل افشا یعنی حداقل افشاهای مورد نیاز (افشای کافی) دسترسی داشته باشند. چه معیاری می‌تواند مبنای اندازه افشای کافی در صورتهای مالی باشد؟ آیا متغیرهای مختلف برای برآورد سطح افشا توانایی یکسانی دارند؟ و آیا یکی از آنها نسبت به سایر متغیرها برتری فاحشی دارد؟

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته در این پژوهش 4 هدف اصلی را در نظر گرفته‌ایم که به تبیین ذیل‌اند:

 • آیا نسبت فروش به سرمایه در گردش با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
 • آیا نسبت فروش به داراییهای ثابت با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
 • آیا نسبت فروش به کل داراییها با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
 • آیا نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری