عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اظهار مسئله

امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده می باشد. از سوی دیگر مالکین، مدیران، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بسستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت مالی یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381، ص481)[1].

در تصمیم گیری هایی مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی تأثیر اساسی را بازی می کنند، صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی: ص49)[2].

هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را فراهم می کند از ویژگی های معینی برخوردار باشند (هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1980)[3].

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده می باشد. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری می باشد. (همان منبع،ص48)[4].

این پژوهش روابط موجود میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد مطالعه قرار می دهد که محافظه کاری از افزایش اموال و وجوه نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن وجه نقد به اندازه کافی وجود ندارد تبعیت می کند (واتز، زیمن، 1986، ص 206-205) [5]. حسابداری محافظه کارانه به وسیله کاهش جریان خروجی و افزایش جریان ورودی وجه نقد از طریق کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز باعث افزایش وجوه نقد در دسترس برای موسسه می گردد که نشان دهنده تأثیر افزایش وجوه در دسترس حسابداری محافظه کارانه می باشد (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 9-8) [6]. تأثیر افزایشی وجوه نقد در دسترس در محافظه کاری به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی به صورت اساسی شرایطی می باشد که در آن وجوه نقد به اندازه کافی وجود ندارد و به موجب آن منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نیست (همان منبع: ص10)7. پس حسابداری محافظه کارانه از طریق این تأثیر خود وجوه نقد در دسترس برای مقابله با تعهدات مالی شرکت را فراهم می کند (همان منبع، ص10)8.

حسابداری محافظه کاری اعمال کننده یک تأثیر اطلاعاتی مهم می باشد. تأثیر اطلاعاتی حسابداری محافظه کارانه دقت و صراحت اطلاعات را افزایش می دهد (گای و ورکچیا، 2007، کاکسی و همکاران و 2009، ص16-2) [7].

این تأثیر محافظه کاری باعث کاهش اطلاعات نا متقارن می گردد (واتز، 2003، ص65) [8].  محافظه کاری اطلاعات نا متقارن درمورد خالص ارزش دارایی ها بین شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد (کیانگ، 2008،32) [9]. تأثیر اطلاعاتی محافظه کاری به صورت غیر مستقیم به وسیله فراهم کردن تأثیر افزایشی وجوه نقد در دسترس ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد. به وسیله کاهش اطلاعات نا متقارن، نامشخص و ناصیح ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه گذاران و کاهش می یابد و در نهایت موجب افزایش وجوه نقد قابل دسترس از منابع خارجی شرکت می گردد و احتمال ورشکستگی شرکت را کاهش می دهد. از سوی دیگر کاهش اطلاعات نامتقارن با عث بهبود و افزایش شفافیت درآمد و ارزش دارایی ها می گردد و بستانکاران و دیگر تامین کنندگان سرمایه شرکت می توانند اطمینان بیشتری در مورد شرایط اعتباری شرکت داشته باشند که این خود باعث تشویق بستانکاران و دیگر تامین کنندگان مالی شرکت می گردد که با همکاری و تعاون با یکدیگر و همکاری با مدیران شرکت شرایطی را فراهم کنند که باعث تسهیل در برخورد باتعهدات شده و احتمال ورشکستگی شرکت کاهش یابد (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 11-10) [10].

انجام این پژوهش چندین انگیره یا محرک دارد:

  1. طبق نظر باسو (1997)[11] و واتز (2003)[12] حسابداری محافظه کارانه سالهاست که در پاسخ به تقاضا توسط فراهم کنندگان پول نقد جهت اطلاع در زمینه تصمیمات وام و تسویه حساب بر ریسک ورشکستگی تاثیر می گذارد. پس با در نظر داشتن علت های منطقی و سنتی به مطالعه و جمع آوری مدارک جهت مطالعه روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی می پردازیم.
  2. بنابر اعتقاد هرتزل (2008)[13] و جورین (2009)[14] اگر حسابداری محافظه کارانه هنگامی که ریسک ورشکتگی در سطح پایین قرار دارد اعمال گردد غالبا کانون توجه ذینفعان شامل سهامداران (تصمیمات آن ها و دستاورد های نقدی)، طلبکاران (پرداخت)، مدیران و کارگران (پرداخت دستمزد)، مشریان (تولیدات و خدمات)، عرضه کنندگان فروش و دولت (مالیات) می گردد اخیرا بحران های مالی این مکانیزم را شدت بخشیده و تاثیرات رواج و گسترش ریسک ورشکستگی در صنعت میان بخش های مالی و غیر مالی کشور ها نظاره می گردد ،هرتزل، 2008و جورین، 2009، در نتیجه می توان مدارکی را در مورد روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی ارایه نمود که تأثیر کاهنده ای در وحشت بحران های اقتصادی دارد و به شکل خاص به سیاست های اقتصادی تصریح می کند.
  3. اخیرا فرق هایی میان محافظه کاری مشروط و نامشروط موجود می باشد و محافظه کاری نامشروط می تواند از طریق کاربرد اصول ذاتی حسابداری محافظه کاری مشروط و لحاظ موقعیتی از طریق تشخیص خبر های بد پیش روی خبر های خوب به کار رود ،رایان، 2006، در نتیجه مطالعه های این پژوهش راجع به این موضوع می باشد که آیا دو نوع محافظه کاری در ارتباط با ریسک ورشکستگی محرک محسوب می شوند؟

 

 

 

 

[5] . Watts & Zimerman, 1986,p205-206

[6] . Gary, Mary & Frank ,2010,p8-9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] . Guay and Verchika ,2007

[8] . Watts ,2003,65

[9] . Qiang ,2008,32

[10] . Gary, Mary & Frank ,2010,10-11

[11]. Basu ,1997

[12]. Watts ,2003

[13] . Hertzel ,2008

[14] . jorion  ,2009

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری