عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معیارهای ارزیابی محافظه کاری

محققان از سه نوع معیار ، به مقصود ارزیابی محافظه کاری بهره گیری می­کنند:

  • معیارهای خالص دارایی ها.
  • معیارهای سود و اقلام تعهدی.
  • معیارهای ارتباط سود و بازده­ سهام.

تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان­ها می­باشند (واتز، 2003، ص288) [1].

 

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها

اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی­ها و بدهی­ها که خالص دارایی­ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می­کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش­های مالی منعکس نمی­گردد. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی گردد ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می­گردد. در نتیجه خالص دارایی­ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می­شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی­ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) بهره گیری می­کنند(واتز، 2003، ص288) [2].

 

2-4-1- 2.  معیارهای سود و اقلام تعهدی

محافظه کاری بیانگر این می باشد که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی­کنند،  بلکه طی دوره­های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی می­کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، پس سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی می­کنند. این بدین معنی می باشد که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . پیش روی زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان می باشد، درست در زمانی که به وقوع می­پیوندند، بدون در نظر داشتن اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دوره­های آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به گونه متوسط، این زیان ها در دوره­های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها می باشد، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداری­ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می­آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی به وجودمی­آورند(همان منبع، ص135)[3]. گیولی و هاین[4]  (2000) چنین اظهار می­کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می­گردد . آن ها اظهار می­کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری می باشد .

شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر بهره گیری از روش های گوناگون حسابداری نیز بی­تفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک می­گردد و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل می­کند.«ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل مقصود کردن انواع ذخایر) در میان شرکت­ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه­ای از وجود محافظه کاری می باشد، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در اندازه محافظه کاری در طول زمان می باشد (گیولی و هاین ، 2000 ، ص292) [5].

[1].  Watts ,2003,288

[2]. Watts ,2003,288

 

[4]. Givoly and Hayn ,2000

[5]. Givoly and Hayn ,2000,292

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری