عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– مقدمه

قرن بیست و یکم بوسیله توسعه اهمیت دانش و تاثیر آن بر تمامی جنبه های سازمانی توصیف میشود امروزه دانش منبع کلیدی اقتصاد و مزیت رقابتی شده می باشد . همزمان با توسعه ارزش بازار سازمانهای دانش محور، در دهه 1990 علاقمندی وسیعی نسبت مقوله سرمایه فکری[1] پدید آمد. اولین بار رتبه های مفهوم سرمایه فکری در سال 1969 توسط اقتصاد دانی به نام جان کنت گالبرت اظهار گردید. دانش بعنوان یک دارائی در مقایسه با سایر انواع دارائیها، دارای این طبیعت منحصر بفرد می باشد که هر چه بیشتر بهره گیری گردد به ارزش آن افزوده میشود  اجرای یک استراتژی موثرمدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، بعنوان یک شرط الزامی برای موفقیت سازمانها می باشد

تعاریف مختلفی از سرمایه فکری در منابع مختلف ارائه شده می باشد آن چیز که که تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند اینست که سرمایه فکری صورتی از دانش می باشد که مزیت رقابتی ایجاد می کند و ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش میدهد.  اما هنوز بر سر یک تعریف خاص توافق ندارند اما به هر حال ترکیب روشنی بین وجه نظری و کاربرد عملی سرمایه فکری وجود ندارد. اغلب صاحبنظران، سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه مشتری ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تقسیم  می کنند اگر مفاهیمی را که توسط محققان مختلف مورد بهره گیری قرار گرفته مورد مطالعه قرار گیرد، گروهی از مفاهیم مشابه از میان واژه ها و ساختارها از قبیل نا مشهودها، دانش و ایجاد ارزش هویدا می گردد. از این رو در راستای تصور اولیه، سرمایه فکری ممکن می باشد به عنوان مجموعه تمام دانش تعریف گردد. استوارت[2] و سالیوان[3] که به وسیله کارکنان و شرکت در اختیار قرار گرفته شده می باشد و یک مزیت رقابتی را ایجاد می کند و یا به تعبیری سرمایه فکری عبارت می باشد از مواد فکری از قبیل دانش، اطلاعات، اموال و تجربه فکری بنتیس[4]  که شرکتها بوسیله آنها می توانند مزیتی در جهت ایجاد ثروت داشته باشند .

از این گذشته می توان با سرمایه فکری به عنوان ترکیبی از دارایی های نامشهود یا دارایی های بی اهمیت بروکینک[5] که در ترازنامه افشا نمی شوند روبه رو گردید و اگر این سرمایه فکری خوب مدیریت گردد قادر می باشد برای شرکتها مزیت رقابتی و در نتیجه ایجاد ارزش به وجودآورد. در سال 1997 ادوینسون و مالیوالن سرمایه فکری را به دانشی که می توان به ارزشی تبدیل گردد تعریف نموده اند. بروکینگ در سال 1996 سرمایه فکری ترکیبی از چهار بخش عمده دارائی های بازار ، دارائی های بشر محور ، دارائی های فکری ، دارائی های زیر ساختی تعریف کرده می باشد بنتیس در سال 2000 سرمایه فکری را به صورت مفهومی که تمامی منابع نا محسوس و ارتباطات داخلی آنها را طبقه بندی می کند تعریف نموده می باشد  پس مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر تلاشهای مدیریت دانش را برعملکرد سازمان خود اندازه گیری کنند . بصورت تاریخی در علم حسابداری ، دارائی ناملموس در سرفصلی تحت عنوان “سرقفلی” [6]جای میگرفت و سرمایه فکری بخشی از این سرفصل به شمار می آمد لیکن  روشی برای شناسائی و اندازه گیری این موارد ناملموس در سازمانها  فراهم نمی آورد. درپاسخ، مدلهای اندازه گیری جدید در سطح سازمانها، کوشش در ترکیب کردن جنبه های ارزش افزای مالی و غیر مالی سازمان برای گزارشدهی مینمایند.

در کشورهای در حال توسعه برخلاف کشورهای پیشرفته  ،  ارزش گذاری بازارهای محلی با افزایش سرمایه فیزیکی  بیش از سرمایه فکری رشد کرده می باشد وکمتر IC به  بعنوان یک راهبرد عملکرد وابسته هستند . یکی از علت های آن این مساله می باشد که این گروه هنوز به خرید و فروش و پردازش منابع طبیعی به عنوان یک راهبر اساسی رشد وابسته هستند (هانگ، 2009 ،ص11) [7] .

هدف اصلی در فصل حاضر ، اظهار ادبیات موضوعی و مبانی نظری پژوهش می باشد . بدین مقصود آغاز تاریخچه ومبانی نظری  و نظریه های مربوط به سرمایه فکری را مطرح نموده و سپس  به تعریف سرمایه فکری از دیدگاه های مختلف پرداخته و در بخش دوم  مدلهای طبقه بندی سرمایه فکری مطرح  و در بخش سوم  روشهای اندازه  گیری و سنجش  سرمایه فکری اظهار شده می باشد و در نهایت در بخش پایانی به مطالعه سوابق  پژوهش   اختصاص داده شده می باشد.

[1]– Intellectual Capital

[2]– Stewart

[3] -Salivan

[4] -Bontis

[5]– Brooking

[6]– Good will

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] Hang Chan2009,p11

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی پژوهش

الف- مطالعه  ارتباط میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[1] وهریک ازشاخصهای عملکرد مالی شرکت.

ج-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه ساختاری [2]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه فیزیکی [3]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه-مطالعه  اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی.

2-5-1)اهداف کاربردی پژوهش

مانند اهداف کاربردی پژوهش ، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعـان صورت های مـــالی شرکت می باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها ، اعتبار دهندگان ، شرکت های سرمایه گذاری و غیره گردد.

[1] – Human Capital Efficiency

[2]–  Structural Capital Efficiency

[3] -physical Capital Efficiency

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری