عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه : 4

2-1 اظهار مسأله 4

3- 1 تاریخچه موضوع پژوهش. 6

4-1 اهمیت و ضرورت پژوهش. 8

5-1 اهداف پژوهش. 9

1-5-1 هدف کلی. 9

2-5-1 هدف ویژه 9

6-1 چارچوب نظری پژوهش. 9

7-1 فرضیات پژوهش. 12

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

1-2- مقدمه: 15

2-2 بازار مالی: 15

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 16

1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه 16

2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی. 16

3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها) 17

4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.. 17

2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 17

1-2-2-2 بازار پول. 18

2-2 -2-2 بازار سرمایه 18

3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 18

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 19

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 21

6-2 دارایی. 22

1-6-2 دارایی مالی. 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-2 اوراق بهادار. 23

8-2 سهام عادی. 23

9-2 بازده سهام 24

1-9-2 مفهوم بازده 24

10-2 بازده تحقق یافته پیش روی بازده مورد انتظار. 24

1-10-2 بازده تحقق یافته 25

2-10-2 بازده مورد انتظار. 25

11-2 اجزای بازده 25

1-11-2 سود دریافتی. 25

2-11-2 سود(زیان)سرمایه 25

12-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت.. 29

1-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت.. 29

13-2 شاخص های اندازه 30

1-13-2 اندازه دارایی شرکت.. 30

2-13-2 اندازه فروش کل شرکت.. 30

3-13-2 لگاریتم فروش کل. 31

4-13-2 تعداد پرسنل شرکت.. 31

5-13-2 ارزش بازار شرکت.. 31

14-2مفهوم ارزش.. 32

15-2 انواع ارزش.. 32

1-15-2 ارزش اسمی. 32

3-15-2 ارزش بازار. 33

4-15-2 ارزش انحلال. 34

5-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت.. 34

6-15-2 ارزش ذاتی. 34

7-15-2 ارزش منصفانه 35

16-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME ) 35

17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی. 35

18-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز. 36

19-2 مدل های تعادلی. 36

1-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ. 37

2-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 39

1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای. 41

3-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ. 41

1-3-19-2 عامل اندازه 43

2-3-19-2 عامل ارزش.. 43

24-2 پیشینه پژوهش. 44

1-24-2 تحقیقات در خارج از ایران. 44

2-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 49

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

1-3- مقدمه 53

2-3 روش پژوهش. 53

3-3 جامعه مطالعاتی. 54

4-3 قلمرو پژوهش: 55

1-4-3 قلمرو موضوعی پژوهش : 55

2-4-3-قلمرو زمانی پژوهش : 55

3-4-3-قلمرو مکانی پژوهش : 55

5-3 مدل تحلیلی پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیر های پژوهش. 56

6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 58

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه: 64

2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها 64

3-4 آزمون فرضیه ها 65

1-3-4 فرضیه اول. 67

2-3-4 فرضیه دوم 71

4-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره 75

5-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه 76

6-4 آزمون هم خطی. 86

7-4 اختصار نتایج آزمون فرضیه ها 87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه 91

2-5 نتایج آزمون فرضیه ها 91

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره 91

2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره 93

3-5 نتیجه گیری. 93

4-5 پیشنهاد هایی  مبنی بریافته های  پژوهش. 95

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 96

6-5 محدودیت های پژوهش. 97

پیوستها:

پیوست الف: 99

پیوست ب: 105

پیوست ج: 111

پیوست د: 117

پیوست ه: 123

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 131

منابع لاتین: 133

منابع اینترنتی: 135

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….136

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

5-1 اهداف پژوهش

با ذکر این مطلب که هر پژوهش برای دستیابی به هدف و مقصود خاص انجام می شود. اهداف این پژوهش بر مبنای دو طبقه بندی صفحه بعد ارائه می گردد:

 

1-5-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

2-5-1 هدف ویژه

هدف ویژه این پژوهش، مطالعه تاثیر بزرگ و کوچک بودن اندازه شرکت و همچنین تاثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و همچنین آزمون مدل فاما و فرنچ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

پایان نامه - تز - رشته حسابداری