مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

تایلز [1]( 2004) دارایی نامشهودی که به وسیله ی قانون طرفداری شده اند وبه آنها عنوان مالکیت معنوی[2] را داده اند و شامل حق الامتیاز و کپی رایت و فرانشیزها و علائم و مارکهای تجاری می باشد ، بعضی موارد از آنها در ترازنــامه منعکس می گردد اما ســـایرداراییهـــای نامشهود که شامل سرمایه فکـری می باشد و تحت اصول اقتصـــاد فراوانی اقدام می کنند یعنـــی با بهره گیری بیشتر از ارزش آنهـــا کـاسته نمی گردد ، معــمولا در ترازنــامه منعکس نمــی گردد (چان ،2009،ص9)[3] . فاصله زیاد بین ارزش دفتری[4] و ارزش بازاری[5] شرکت ها ، توجه زیاد شرکت ها را نسبت به کشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی ،ایجاد کرده می باشد ( لیو ،2002،ص14)[6].

طبق نظر “بونتیس [7]” اکثر کشورهای مختلف دنیا ( مانند صنایع ایران) در حال بهره گیری از روشهای سنتی حسابداری مالی  هستند که قرنها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش ، نیازمند مدلی می باشد که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی ، نوآوری ، روابط مشتری ، فرهنگ سازمانی ، سیستم و فرایندها ، ساختار سازمانی و غیره را در بر گیرد.بنظر می رسد  گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی به وجودآمده در شرکتها را منعکس کند ، شکاف به وجودآمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها مانند نارسایی های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری  بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده می باشد (چان ،2009،ص5) [8]  .

در این ارتباط ، سرمایه فکری [9]توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده می باشد. کلیه مدیران وکارگزاران  وسرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده دربورس باتوجه به نتایج این  پژوهش  می توانند  با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از اندازه برخورداری شرکتها  ازسرمایه فکری می توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب ترپیش بینی کنند.

[1] -Tayles,2004

[2]– Intellectual propery

[3]-chan,2009,p9

[4] – book value

[5] – market value

[6]– lev,2002,p14

[7] -Bontis

[8] -Chan,2009,p5

[9] – Intellectual capital

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1) اهداف علمی پژوهش

الف- مطالعه  ارتباط میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[1] وهریک ازشاخصهای عملکرد مالی شرکت.

ج-شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه ساختاری [2]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت اندازه ارتباط بین مؤلفه سرمایه فیزیکی [3]و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه-مطالعه  اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی.

2-5-1)اهداف کاربردی پژوهش

مانند اهداف کاربردی پژوهش ، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعـان صورت های مـــالی شرکت می باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها ، اعتبار دهندگان ، شرکت های سرمایه گذاری و غیره گردد.

[1] – Human Capital Efficiency

[2]–  Structural Capital Efficiency

[3] -physical Capital Efficiency

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری