مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعاریف مختلف افشا

مطابق تارنمای جهانی فرهنگ لغت انگلیسی وردنت [1] افشا [2] در لغت به معنی “عیان کردن اطلاعات به مفهوم وسیع کلمه می باشد”. همچنین مطابق تارنمای جامع ویکیپدیا [3] افشا یعنی” آشکارساختن اطلاعاتی که بطور عادی محرمانه هستند که این افشا به گونه اختیاری و یا مطابق قوانین  و مقررات موضوعه  و یا طبق عرف جامعه انجام می پذیرد”. طبق فرهنگ لغت کهلر نیز افشا عبارت می باشد از “نمایش واضح یک واقعیت یا یک وضعیت در ترازنامه و یا صورتهای مالی دیگر و یادداشتهای همراه آنها و یا در گزارش حسابرسی” (کوهلر و اریک لوئیس، 1975، 176)[4].

انجمن حسابداری امریکا [5]  افشا را چنین تعریف می کند:

“جریان اطلاعات از قلمرو خاص به قلمرو عام”.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2- اصل افشا

واژه افشا در حسابداری یکی از اصول اساسی می باشد و بعنوان اصل افشا [6] شناخته می گردد که کلیه واقعیتهای بااهمیت و مربوط درمورد رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری به ویژه شرکتهای سهامی عام را در بر می‌گیرد. اصل مزبور ایجاب می کند که صورتهای مالی به گونه‌ای تهیه و ارائه گردد که از لحاظ هدفهای گزارشگری مالی قابل فهم، آگاه‌کننده و حتی‌الامکان کامل باشد. به اظهار دیگر، گزارشگری مالی بر ارائه اطلاعات کافی و مفهوم در صورتهای مالی تأکید کرده و خواستار افشای اطلاعات مربوط در صورتهای مزبور به گونه‌ای می باشد که از یک طرف، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای بهره گیری‌کنندگان صورتهای مالی فراهم کند و از طرف دیگر، باعث گمراهی آنان نشود. اصل افشا در حسابداری واژه‌ای فراگیر بوده و تقریباً تمامی فرآیند گزارشگری مالی را در بر می‌گیرد. قسمت اعظم این گزارشگری مالی را صورتهای مالی[7] تشکیل می‌دهد. هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درمورد وضعیت مالی[8] ، عملکرد مالی [9]  و انعطاف‌پذیری [10]  مالی واحد تجاری می باشد که برای طیفی گسترده از بهره گیری‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. لذا افشا به معنی عیان کردن اطلاعات مالی درمورد یک واحد انتفاعی در قالب گزارشهای مالی و معمولاً سالیانه می‌باشد.

[1]  . www.wordnet.prinston.edu/

[2]  . Disclosure

[3]  . www.en. Wikipedia.org

[4] .  Kohler & Erclouis, 1975, p. 176

[5]  . American Accounting Association(AAA)

[6] .  Disclosure Principle

[7] .  Financial Statement

[8]  . Financial Position

[9]  . Financial Performance

[10]  . Flexibility

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1 اهداف پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش کمک به تدوین استانداردهای افشا در ایران باتوجه به ویژگیهای نسبت فعالیت شرکتها می‌باشد زیرا اگر بین نسبتهایی که در بالا تصریح گردید با افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط سیستماتیک وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت در اندازه افشا در صورتهای مالی سالانه، ناشی از تفاوت در نسبتهای فعالیت (شاخصهای بکارگیری داراییها) شرکتها می باشد. از این رو در تدوین استانداردهای حسابداری بایستی افشا  لحاظ گردد. از طرفی بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی تمایل دارند به اطلاعات صورتهای مالی بنا بر اصل افشا یعنی حداقل افشاهای مورد نیاز (افشای کافی) دسترسی داشته باشند. چه معیاری می‌تواند مبنای اندازه افشای کافی در صورتهای مالی باشد؟ آیا متغیرهای مختلف برای برآورد سطح افشا توانایی یکسانی دارند؟ و آیا یکی از آنها نسبت به سایر متغیرها برتری فاحشی دارد؟

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته در این پژوهش 4 هدف اصلی را در نظر گرفته‌ایم که به تبیین ذیل‌اند:

  • آیا نسبت فروش به سرمایه در گردش با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به داراییهای ثابت با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به کل داراییها با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری