عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه :

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات می باشد. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می گردد. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات می باشد .اقتصاد دانان  اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه  متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به مقصود تسهیل تصمیم گیری می باشد.

در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن می باشد و با در نظر گرفتن این شرایط کوشش در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، اما در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال می باشد و در  طی تحقیقات مختلف ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری  مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته می باشد.در این پژوهش نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

.اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش در وحله اول مطالعه ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی مانند نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که اندازه نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد ، در ضمن  به  مطالعه اندازه تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه مانند کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده می باشد که در انتها این سوال مطرح می گردد که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری