مطالعه ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای پژوهش، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57

ادامه جدول (1-4) 57

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) پژوهش. 59

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی. 60

.جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی. 61

جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی. 62

جدول(7-4) اختصار یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63

جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

.جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های کنترلی. 65

جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی. 66

جدول(12-4) اختصار یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67

جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار. 68

جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار. 69

.جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های کنترلی. 69

جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های کنترلی. 70

جدول(17-4) اختصار یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71

جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 72

جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 73

.جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های کنترلی. 73

جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی. 74

جدول(22-4) اختصار یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75

جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی. 76

جدول (24-4) معیار کفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت.. 77

جدول (25-4) : درصد تغییرات اظهار شده توسط عامل ها 77

جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) 77

جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78

جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78

جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های کنترلی. 79

جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های کنترلی. 80

جدول(31-4) اختصار یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81

 

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

.اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش در وحله اول مطالعه ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی مانند نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که اندازه نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد ، در ضمن  به  مطالعه اندازه تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه مانند کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده می باشد که در انتها این سوال مطرح می گردد که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری