عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 اظهار مسأله پژوهش. 7

4-1چارچوب نظری پژوهش. 8

5-1 فرضیه های پژوهش. 10

6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش. 10

7-1 اهداف پژوهش. 11

8-1 حدود مطالعاتی. 12

1-8-1  قلمرو مکانی پژوهش. 12

2-8-1 قلمرو زمانی پژوهش. 13

3- 8-1  قلمرو موضوعی پژوهش. 13

9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

1-2 مقدمه 15

2-2- تعاریف مختلف افشا 16

3-2- اصل افشا 16

4-2- پرسش های اساسی مطرح شده در حوزه افشا (مبانی نظری) 17

1-4-2- اطلاعات مالی برای چه اشخاصی افشا می گردد؟ 18

2-4-2- هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟ 20

3-4 -2- چه اندازه از اطلاعات لازم می باشد افشا گردد؟ 21

4-4 -2- چگونه اطلاعات مالی بایستی افشا گردد؟ 24

1-4 -4- 2- شکل و ترتیب صورتهای مالی اساسی. 26

2-4 -4- 2- اصطلاحات و ارائه جزئیات.. 29

3-4-4- 2- گزارش حسابرس مستقل. 30

4-4 -4- 2-گزارش هیأت مدیره 30

5-4 -2- خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ 31

5 – 2 – عملکرد 32

1-5-2-  مقدمه 32

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-2-  انواع نسبت های مالی. 35

1-6-2- نسبت های فعالیت (شاخص های بکارگیری دارایی ) 36

7-2- کفایت گزارشگری (افشا) و نسبت های مالی. 37

8-2- پیشینه داخلی و خارجی پژوهش. 38

1-8-2- مطالعات خارجی. 38

2-8-2- مطالعات داخلی. 52

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش

1-3 مقدمه 61

2-3- فرضیه های پژوهش. 62

1-2-3- فرضیه اصلی پژوهش : 62

2-2-3- فرضیه ی فرعی پژوهش : 62

3-3 مدل پژوهش. 63

4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 64

5-3 روش پژوهش. 65

6-3- متغیر های مورد مطالعه. 66

7-3- مدل های مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه ها 68

8-3-  علت های انتخاب  متغیرها 70

9-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری. 70

9-3-  روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها 71

1-9-3- منبع اطلاعات.. 71

2-9-3- آماده سازی اطلاعات.. 72

10-3- روش شناختی پژوهش (تجزیه و تحلیل داده ها) 72

1-10-3- مدل های داده های تابلویی. 73

2-10-3- آزمون لیمر (معنی داربودن اثرات فردی) 73

3-10-3- آزمون هاسمن. 75

4-10-3- فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 75

1-4-10-3- نرمال بودن خطاها 76

2-4-10-3-  ناهمسانی واریانس.. 76

3-4-10-3- هم خطی. 76

4-4-10-3- عدم وجود خود همبستگی بین  ها: 77

5-10-3-  آزمون مانایی. 78

6-10-3 آزمونهای آماری و معیارهای بهره گیری شده به مقصود مقایسه مدل های پژوهش. 79

1-6-10-3- ضریب تعیین تعدیل شده 79

2-6-10-3- آماره  F رگرسیون. 80

7-10-3- نرم افزارهای  تجزیه و تحلیل. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 82

2-4- تحلیل توصیفی داده ها 82

3-4- مراحل تخمین مدل به وسیله داده‌های تابلویی. 84

1-3-4- آزمون F لیمر( مطالعه همسانی عرض از مبدأ های مقاطع ) 85

2-3-4- آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) 86

4-4- مطالعه فروض کلاسیک رگرسیون. 87

5-4- آزمون مانایی متغیرها 88

6-4- آزمون فرضیه های پژوهش. 88

1-6-4- آزمون فرضیه فرعی اول. 89

2-6-4- آزمون فرضیه فرعی دوم 91

3-6-4- آزمون فرضیه فرعی سوم 92

4-6-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم 93

5-6-4- آزمون فرضیه اصلی پژوهش. 94

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 98

2-5- بحث و نتیجه گیری. 98

1-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول. 99

2-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم 100

3-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم 101

4-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم 101

5-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی پژوهش. 102

3-5- پیشنهادها 104

1-3-5- پیشنهادهای کاربردی ناشی از نتایج پژوهش. 105

2-3-5- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 105

4-5- محدودیت ها 106

پیوست ها

جدول  مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 108

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 110

منابع لاتین: 111

منابع اینترنتی: 114

چکیده انگلیسی: 115

 

 

جدول 1-2- موارد افشا از نظر سرف.. 39

جدول 1-3 :  ترکیب شرکت های نمونه بر اساس نوع صنعت.. 71

جدول 1-4:  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (ارقام به درصد) 84

جدول 2-4 : نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 86

جدول 3-4 : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 87

جدول 4-4 : نتایج آزمونLLC )مطالعه مانایی متغیرها) 88

جدول 5- 4 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه فرعی اول-  مدل (1) 90

جدول 6- 4 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه فرعی دوم-  مدل (2) 91

جدول 7-4 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه فرعی سوم – مدل(3) 92

جدول 8-4 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه فرعی چهارم – مدل(4) 93

جدول 9-4 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش– مدل(5) 95

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1 اهداف پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش کمک به تدوین استانداردهای افشا در ایران باتوجه به ویژگیهای نسبت فعالیت شرکتها می‌باشد زیرا اگر بین نسبتهایی که در بالا تصریح گردید با افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط سیستماتیک وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت در اندازه افشا در صورتهای مالی سالانه، ناشی از تفاوت در نسبتهای فعالیت (شاخصهای بکارگیری داراییها) شرکتها می باشد. از این رو در تدوین استانداردهای حسابداری بایستی افشا  لحاظ گردد. از طرفی بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی تمایل دارند به اطلاعات صورتهای مالی بنا بر اصل افشا یعنی حداقل افشاهای مورد نیاز (افشای کافی) دسترسی داشته باشند. چه معیاری می‌تواند مبنای اندازه افشای کافی در صورتهای مالی باشد؟ آیا متغیرهای مختلف برای برآورد سطح افشا توانایی یکسانی دارند؟ و آیا یکی از آنها نسبت به سایر متغیرها برتری فاحشی دارد؟

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته در این پژوهش 4 هدف اصلی را در نظر گرفته‌ایم که به تبیین ذیل‌اند:

  • آیا نسبت فروش به سرمایه در گردش با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به داراییهای ثابت با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به کل داراییها با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری