عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

 

 

چکیده: 1

مقدمه: 3

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 7

3-1 اظهار مسئله 9

4-1. چهار چوب نظری پژوهش. 11

5-1. فرضیه های پژوهش. 12

6-1. اهمیت و ضرورت پژوهش. 12

7-1. اهداف پژوهش. 13

8-1. حدود  مطالعاتی. 14

1-8-1 قلمرو مکانی. 14

2-8-1 قلمرو زمانی. 14

3-8-1 قلمرو موضوعی. 14

9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

1-2 بخش اول : مبانی نظری. 17

1-1-2  مقدمه 17

2-1-2. تعریف محافظه کاری. 17

3-1-2 . احتیاط. 20

4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری. 20

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها 21

2-4-1- 2.  معیارهای سود و اقلام تعهدی. 21

3-1-4-2.  معیارهای ارتباط سود و بازده سهام 22

5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری. 22

1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23

2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23

6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 24

1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط. 24

2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط. 26

7-1-2. تعریف ورشکستگی. 28

8-1-2 مطالعه قانون ورشکستگی در بعضی کشورها 29

9-1-2 مطالعه قانون ورشکستگی ایران. 30

10-1-2  علت های ورشکستگی. 31

1-10-1-2 علت های درون سازمانی. 31

11-1-2  مراحل ورشکستگی : 33

1-11-1-2 دوره نهفتگی. 33

2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34

3-11-1-2  دوره نبود توان پرداخت دیون کامل : 34

12-1-2  ورشکستگی از نظر حقوقی: 35

13-1-2 مطالعه استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 35

14-1-2 شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت.. 36

1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گیری از مقررات قانون تجارت: 36

2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گیری از گزارش حسابرسان: 37

15-1-2  استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت.. 38

16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی. 40

1-16-1-2 پیش‌بینی. 42

17-1-2 کاربرد نسبت‌های مالی. 43

18-1-2 انواع مدل‌های توانمندی مالی. 44

2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها: 45

19-1-2 مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی. 46

20-1-2 اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده 46

21-1-2مدل‌های احتمال شرطی. 47

22-1-2 معضلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: 48

23-1-2 توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی. 49

24-1-2 مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی. 51

1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966) 52

2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53

3-24-1-2 مدل اسپرین گیت (1978) 56

4-24-1-2 مدل اوهلسون  (1980) ـ مدل احتمال شرطی. 57

5-24-1-2 مدل زمیجوسکی  (1984) 58

6-24-1-2  مدل فالمر (1984) 58

7-24-1-2 مدل سی اسکوار  (1987) 59

8-24-1-2 مدل گرایس (1998) 60

9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها 62

2-2 بخش دوم :پیشینه پژوهش. 68

1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور. 69

2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران. 77

3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران. 78

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش

1-3 مقدمه 81

2-3 روش پژوهش. 81

3-3 جامعه  ونمونه آماری. 82

5-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 83

6-3 روش پژوهش. 83

7-3 مدل های مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه های پژوهش. 84

8-3 متغیر های پژوهش. 84

1-8-3 متغیر مستقل. 84

2-8-3 متغیر وابسته 85

9-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 86

1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 87

10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 95

2-4.  شاخص های توصیفی متغیرها 95

3-4. روش آزمون فرضیه ها ی پژوهش. 97

4-4.  تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش. 98

1-4-4. مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها: 99

2-4- 4. اختصار تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به تبیین ذیل اظهار می گردد 100

1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100

1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 100

2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 104

2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم : 108

1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 109

2-2-2-4-4.تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 112

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 119

2-5. نتایج فرضیه اصلی اول. 119

1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف.. 119

2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب.. 120

3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم 120

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف.. 120

2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب.. 121

4-5.  نتیجه گیری کلی پژوهش. 122

5-5.  پیشنهادات.. 122

1-5-5.  پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش.. 122

2-5-5.  پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 123

6-5 محدودیت های پژوهش. 123

پیوست ها

فهرست شرکت ها 126

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 128

منابع لاتین: 130

چکیده لاتین. 132

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری