دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مدل های توصیفی سرمایه ی فکری

به گونه کلی اکثر مدل های توصیفی پیشنهاد شده برای سنجش سرمایه ی فکری را می توان در قالب چهار دسته تقسیم بندی نمود:

 1. مدل های مستقیم سرمایه ی فکری
 2. مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار
 3. مدل های بازده دارایی ها
 4. مدل های کارت امتیازی
 5. مدل های مستقیم سرمایه ی فکری[1] : این مدل ها ، ارزش پولی سرمایه ی فکری را با شناسایی مولفه های مختلف آن ، مورد محاسبه قرار می دهند. در واقع از دریچه ی امکان آفرینی برای شناسایی مولفه ها ، ارزش گذاری این مولفه ها چه به صورت منفرد، و چه به صورت کسری از ارزش کل میسر خواهد بود.
 6. مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار [2]: این مدل ها، از طریق محاسبه ی تفاوت میان سرمایه ی بازار و سرمایه ی صاحبان سهام، ارزش سرمایه ی فکری را مورد محاسبه قرار می دهند.
 7. مدل های بازده دارایی ها[3] : در این مدل ها ، میانگین درآمد سازمان پیش از مالیات به عنوان مبنایی برای محاسبه در نظر گرفته می گردد. در واقع این میانگین در یک بازه ی زمانی، تقسیم بر میانگین سرمایه ی فکری سازمان می گردد. حاصل این کسر مقدار آر-او-ای سازمان را به دست می دهد. در ادامه مقدار آر-او-ای ، از میانگین صنعتی کسر شده و حاصل این عملیات در گام بعد ، در میانگین سرمایه ی فکری سازمان ضرب شده، تا درآمد متوسط سالانه از خلال سرمایه فکری مورد محاسبه قرار گیرد.
 8. مدل های کارت امتیازی[4]: در این مدل ها ، مولفه های مختلف سرمایه ی فکری تعریف شده و سنجه ها و نشانگر های متناسب ایجاد می گردد. سپس نتایج به شکل کارت امتیازی یا گراف، استخراج شده و نمایش داده می شوند .

 

12-2 مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری و ارائه دهنده آن ها

1-12-2 مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار

 1. مقایسه ی ارزش بازاری و ارزش دفتری – توماس استوارت
 2. کیوی توبین[5] – توبین
 3. برگه متوازن نامحسوس – کارل اریک سویبی
 4. مدل عملکردی شرکت دانش پایه (نوکورپ)[6] – کن استندفیلد[7]

[1] – Direct Intellectual capital Models (DIC)

[2] – Market Capitalization Models (MCM)

[3] – Return on Assets methods (ROA)

[4] – Scorecard Methods (SC)

[5] – Tobin’s Q

[6] – KNOWCORP Model

[7] – Standfield ken,1999

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این مقاله , مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر سود خالص شرکتهاست  و مطالعه این قضیه که آیا بین سرمایه فکری و سود خالص شرکتها ارتباط مستقیمی هست یا نه .

هدف ازین پژوهش آگاه کردن سرمایه گذاران و سهامداران از تاثیر گذاری سرمایه های فکری در اندازه سود شرکت می باشد . سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری ونیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و بهره گیری مطلوب از آنها می تواند منجر به افزایش سود گردد .

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر قرارگیرد .

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود :

 • شناخت انواع داراییهای نامشهود ، طبقه بندی آنها و روشهای اندازه گیری آنها
 • مطالعه ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی
 • اطلاع از وضعیت (نسبی) این سرمایه های فکری
 • ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید