مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

اصطلاحات و ارائه جزئیات

همانگونه که شکل صورتهای مالی اساسی از لحاظ افشا اهمیت دارد، اصطلاحاتی که در صورتهای مزبور بکار می‌رود و جزئیاتی که در آن منعکس می گردد نیز واجد اهمیت می باشد. اگر سرفصلها و توضیحات مربوط به اقلام منعکس در صورتهای مالی مناسب و گویا باشد، به بهره گیری‌کنندگان آگاهیهای لازم را می‌دهد. اما بهره گیری از اصطلاحات مبهم تنها می‌تواند باعث سردرگمی و برداشتهای نادرست گردد. بهره گیری از اصطلاحات فنی حسابداری و دارای معانی شناخته شده و بکارگیری یکنواخت آنها در مورد اقلام مشابه، سودمندی صورتهای مالی را افزایش و بهبود کیفیت گزارشگری را باعث می گردد.

بااهمیت‌ترین اطلاعات، به جای انعکاس در یادداشتها و جداول همراه صورتهای مالی، بایستی در متن صورتهای مزبور انعکاس یابد. اگر عناوین اقلام منعکس در صورتهای مالی نتواند اقلام مربوط را بطور کامل و به اختصار توصیف کند، توضیحات ضروری را می‌توان به شکل یادداشت در داخل پرانتز [1] و به دنبال عناوین مربوط در متن صورتهای مالی افشا نمود.

 

مثلاً ارزش بازار سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت یا تعداد و ارزش اسمی سهام واحدهای تجاری را می‌توان به این شکل افشا نمود (هندریکسون،1993،854) [2].

 

3-4-4- 2- گزارش حسابرس مستقل

افشای اطلاعات مالی بااهمیت در مورد واحد تجاری اصولاً در گزارش حسابرس مستقل، محل مناسبی نمی‌باشد. اما در موارد ذیل می‌توان از گزارش مزبور جهت افشای انواع اطلاعات زیر بهره گیری نمود:

الف) آثار بااهمیت ناشی از بکارگیری روشهای حسابداری متفاوت با روشهای پذیرفته شده.

ب) آثار بااهمیت ناشی از تغییر یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر.

ج) اختلاف نظر بین حسابرس مستقل و واحد تجاری مورد رسیدگی نسبت به قابلیت پذیرش یک یا چند روش حسابداری بکار گرفته شده در گزارشهای مالی واحد مزبور.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اطلاعات مورد الف و ب بایستی در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن که توسط واحد تجاری ارائه می گردد نیز افشا گردد. افشای مجدد اطلاعات مزبور از این جهت ضروری می باشد که اطمینان حاصل گردد، بهره گیری‌کنندگان گزارشهای مالی به هنگام مقایسه این گزارشها با گزارشهای مالی سایر واحدهای تجاری یا به علت عدم رعایت یکنواختی با سایر دوره‌های مالی، سردرگم نمی‌شوند. هرچند صورتهای مالی، گزارش مدیریت واحد تجاری می باشد و نه گزارش حسابرس مستقل، اما اگر در صورتهای مزبور انحرافی از اصول پذیرفته شده حسابداری وجود داشته باشد، اظهارنظر حسابرس مستقل نمی‌تواند مبین این باشد که صورتهای مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه و ارائه شده می باشد. اگر انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری دارای چنان اهمیتی باشد که صورتهای مالی را گمراه کننده سازد، حسابرس مستقل بایستی در گزارش خود، علت های انحراف و اثرات ریالی آن را اظهار و افشا کند(همان منبع،855)2.

[1]  . Parenthetical Information

[2]  . Hendrickson, 1993, p.851.854

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1 اهداف پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش کمک به تدوین استانداردهای افشا در ایران باتوجه به ویژگیهای نسبت فعالیت شرکتها می‌باشد زیرا اگر بین نسبتهایی که در بالا تصریح گردید با افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط سیستماتیک وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت در اندازه افشا در صورتهای مالی سالانه، ناشی از تفاوت در نسبتهای فعالیت (شاخصهای بکارگیری داراییها) شرکتها می باشد. از این رو در تدوین استانداردهای حسابداری بایستی افشا  لحاظ گردد. از طرفی بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی تمایل دارند به اطلاعات صورتهای مالی بنا بر اصل افشا یعنی حداقل افشاهای مورد نیاز (افشای کافی) دسترسی داشته باشند. چه معیاری می‌تواند مبنای اندازه افشای کافی در صورتهای مالی باشد؟ آیا متغیرهای مختلف برای برآورد سطح افشا توانایی یکسانی دارند؟ و آیا یکی از آنها نسبت به سایر متغیرها برتری فاحشی دارد؟

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته در این پژوهش 4 هدف اصلی را در نظر گرفته‌ایم که به تبیین ذیل‌اند:

  • آیا نسبت فروش به سرمایه در گردش با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به داراییهای ثابت با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به کل داراییها با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
  • آیا نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری