مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

شکل و ترتیب صورتهای مالی اساسی

براساس استانداردهای حسابداری ایران(کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، ص14)2 .

مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر می باشد:

الف) صورتهای مالی اساسی

 • ترازنامه
 • صورت سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت جریان وجوه نقد

ب) یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

 

الف) صورتهای مالی اساسی

مربوط‌ترین و بااهمیت‌ترین اطلاعات بایستی همواره در متن صورتهای مالی اساسی منعکس گردد مشروط بر اینکه انعکاس چنین اطلاعاتی در صورتهای مزبور مقدور باشد. صورتهای مالی بایستی وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را بنحو مطلوب ارائه کند. به محض اینکه بتوان رویدادهای مالی و سایر تغییرات ایجاد شده را با اعتماد و اندازه متعارفی از دقت و صحت اندازه‌گیری نمود، لازم می باشد داراییها و بدهیها و اثرات حاصله بر سود خالص و حقوق صاحبان سهام در صورتهای مالی افشا گردد، تقریباً در تمام شرایط، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم، منجر به ارائه صورتهای مالی بنحو مطلوب می گردد.

ترازنامه

ترازنامه، داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در پایان دوره مالی را گزارش می‌نماید. به اظهار دیگر ترازنامه ساختار و منابع واحد تجاری (طبقات عمده داراییها و مبالغ آنها) و ساختار مالی آنها (طبقات عمده بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه و مبالغ آنها) را نشان می‌دهد.

عناصر مندرج در ترازنامه مشتمل بر داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه می‌باشد. اطلاعات ارائه شده در ترازنامه می‌تواند مستقیماً برآورد بهره گیری‌کنندگان از مبلغ، زمان و احتمال جریانهای نقدی آتی کمک نماید (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، صص 509-508).

روابط بین گروهها و طبقه‌بندیهای اقلام ترازنامه را می‌توان برحسب نیازها و هدفها به طرق مختلف افشا نمود. مثلاً برای نشان دادن سرمایه در گردش، بدهیهای جاری را می‌توان مستقیماً از داراییهای جاری کسر نمود. نوع دیگری از گروه‌بندی اقلام ترازنامه، طبقه‌بندی داراییها و بدهیها به اقلام پولی و غیرپولی می باشد. بطور کلی می‌توان گفت که هدف اصلی از طبقه‌بندی اقلام در ترازنامه، ارائه اختصار‌هایی مفهوم و مفید از اطلاعات مالی می باشد. طبقه‌بندی داراییها و بدهیها و گروه‌بندی اقلام مشابه آن در ترازنامه از این جهت لازم است که امکانات زیر را برای بهره گیری‌کنندگان صورتهای مالی فراهم می‌سازد.

 • دستیابی به یک تصویر منطقی از وضعیت مالی واحد تجاری.
 • انجام مقایسه‌های مفهوم و منطقی از وضعیت مالی واحد تجاری با دوره‌های قبل آن و با سایر واحدهای تجاری.
 • پیش‌بینی جریان آتی وجوه نقد واحد تجاری.

لذا اگر اطلاعات منعکس در ترازنامه فاقد طبقه‌بندی باشد، بهره گیری‌کنندگان صورتهای مالی برای دستیابی به اطلاعات و اختصار‌های مورد نیاز خود، با مشکل مواجه خواهند گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1 اهداف پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش کمک به تدوین استانداردهای افشا در ایران باتوجه به ویژگیهای نسبت فعالیت شرکتها می‌باشد زیرا اگر بین نسبتهایی که در بالا تصریح گردید با افشای کافی در صورتهای مالی ارتباط سیستماتیک وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت در اندازه افشا در صورتهای مالی سالانه، ناشی از تفاوت در نسبتهای فعالیت (شاخصهای بکارگیری داراییها) شرکتها می باشد. از این رو در تدوین استانداردهای حسابداری بایستی افشا  لحاظ گردد. از طرفی بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی تمایل دارند به اطلاعات صورتهای مالی بنا بر اصل افشا یعنی حداقل افشاهای مورد نیاز (افشای کافی) دسترسی داشته باشند. چه معیاری می‌تواند مبنای اندازه افشای کافی در صورتهای مالی باشد؟ آیا متغیرهای مختلف برای برآورد سطح افشا توانایی یکسانی دارند؟ و آیا یکی از آنها نسبت به سایر متغیرها برتری فاحشی دارد؟

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته در این پژوهش 4 هدف اصلی را در نظر گرفته‌ایم که به تبیین ذیل‌اند:

 • آیا نسبت فروش به سرمایه در گردش با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا نسبت فروش به داراییهای ثابت با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
 • آیا نسبت فروش به کل داراییها با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟
 • آیا نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام با سطح افشای کافی صورتهای مالی ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت های فعالیت و اندازه افشای اطلاعات در صورت های مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری