عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

13-2 پیش بینی جریان های نقدی آینده

در اجرای روش جریان نقدی تاریخی و بهره گیری از آن برای پیش بینی مخارج نقدی آینده مشکلاتی به وجود می آید،زیرا بسیاری از جریان های نقدی،مانند سودهای تقسیمی با یکدیگر وابستگی متقابل دارند.برای مثال وجوه نقد موجود یا وجوه نقدی که انتظار می رود وصول گردد برای مخارج سرمایه ای یا پرداخت بدهی و نیز برای پرداخت سود تقسیمی مورد بهره گیری قرار می گیرد. از این رو،برنامه ها و انتظارات مدیریت و نیز سایر اطلاعات مانند صورت منابع و تعهدات شرکت هم به عنوان اطلاعات مکمل (جریان نقدی) بایستی مورد توجه قرار گیرد.

سود پرداختی به سهامداران عادی را می توان به عنوان مبلغی مورد توجه قرار داد که پس از جریان های نقدی مورد انتظار بالا (پیش بینی شده) در دسترس می باشد. اما، همان گونه که در بالا گفته گردید ،بسیاری از این جریان های به صورت متقابل به یکدیگر وابسته اند و بایستی نیازهای شرکت را برای در دست داشتن وجوه نقد یا افزایش آن مورد توجه قرار داد. علاوه بر اطلاعات مربوط به جریان های نقدی گذشته، سرمایه گذارباید فلسفه یا توجه شرکت درمورد پرداخت سود تقسیمی را مورد توجه قرار دهد و نیز به اقدامات شرکت برای سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری مجدد وجوه نقد موجود (یا وجوهی که از طریق فعالیت های تامین مالی به دست می آید) توجه کند.

هنگام پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آینده، مسئله مهم این می باشد که کار را با اطلاعات تاریخی، طبقه بندی اقلام بر مبنای ویژگی های رفتاری یا تغییرات الزامی جریان نقدی آغاز نمود.برای مثال،روش مطلوب یا آرمانی این می باشد که انواع مختلف جریان های نقدی مربوط به عملیات را بر اساس گروه های محصولات اصلی طبقه بندی نمود تا بتوان در مورد تقاضای آینده برای این محصولات پیش بینی نمود و روابط خاص هزینه های مربوط به تقاضای آینده برای این محصولات را مورد توجه قرار داد. شاید توزیع منابع و فروش محصولات،در نواحی گوناگون جغرافیایی هم اهمیت داشته باشد،به ویژه اگرکشورهای خارجی مطرح باشند. گذشته از این،کمال مطلوب این می باشد که طبقه بندی جریان های نقد این امکان به وجودآورد که تغییرات جریان های نقدی آینده مرتبط با متغیرهای مشخص یا قابل پیش بینی را پیش بینی نمود.بسیاری از این اطلاعات را نمی توان در صورت جریان های نقدی گزارش شده نظاره نمود.

شناسایی و تعیین سایر روابط چندان مشکل نیست. برای مثال،می توان جریان های نقدی تعهد شده را از جریان های نقدی که به مقدار فروش یا تولید بستگی دارند،تفکیک نمود.برای مثال،جریان های نقدی عملیاتی متعلق به پنج سال گذشته که بر حسب دلار ثابت اظهار شوند می توانند بیانگر نرخ رشد  بازرهای محصول نهایی یا سطح جریان های نقدی عملیاتی مورد انتظار آینده باشند(در مورد شرکتی که سهم بازار آن در طول زمان دستخوش تغییر قرار گرفته می باشد).

پیش بینی وجوه نقد مورد نیاز برای هزینه های سرمایه ای یکی از مشکل ترین پیش بینی هایی می باشد که در این مورد بایستی انجام گردد. استهلاک را که معمولا” هنگام محاسبه  سود مقصود می کنند در این مورد خاص اثر گذار نیست،زیرا با در نظر داشتن بهای تمام شده اقلامی که در گذشته خریداری شده اند یا مبلغی از بهای تمام شده این اقلام که در هر دوره به عنوان هزینه انتقالی تخصیص می یابد نمی تواند برای جایگزین کردن اقلام نقشی داشته باشد،اگر چه امکان دارد الگوی هزینه های سرمایه گذاری به عنوان رهنمودی برای آینده مورد توجه قرار گیرد.در مورد برنامه ها و فرصت هایی که بر آن اساس بتوان این پیش بینی را انجام داد،فقط انتظارات مدیریت اهمیت دارد.هیئت استانداردهای حسابداری مالی موارد افشای اطلاعات در مورد این انتظارات را بیان نمود:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی: هدف ما در این پژوهش فراهم آوردن شواهد تازه ای در ارتباط با فرضیه علامت دهی سود تقسیمی بوسیله ارائه یک رویکرد جدید جهت آزمون فرضیه می باشد.

هدف ویژه: هدف پژوهش حاضر مطالعه و شناخت عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی می باشد. با اجرای این پژوهش می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران، مدیران مالی و دست اندرکاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر عوامل مرتبط با تغییرات سود و با اعمال سیاست های مناسب و مؤثر باعث رونق بازار سرمایه گردند.

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری